دردسر تازه تراكتورسازي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شكایت چند بازیكن به كميته انضباطي

پس از شــكايت بازيكنان خارجي پيشين تراكتورسازي، حــالا ‪6 5،‬ بازيكــن ايراني هم از اين تيم بــه خاطر پرداخت نشدن مطالباتشان به فدراسيون فوتبال ايران شكايت كردهاند. اين در حالي است كه معمولاً شكايت بازيكنان و مربيان ايراني در كميتــه انضباطي مدتها به طول ميانجامد و بايد ديد اين بار چه اتفاقي رخ ميدهد. همين موضوع باعث بروز مشكلاتي شــده و برخي باشــگاهها به تصور اينكه در دنيا هم مشكلاتي به وجود نميآيــد در پرداخت پول بازيكنان و مربيان خارجي كوتاهي كردند كه نمونه آن اخيراً براي دو باشــگاه اســتقلال و تراكتورسازي رخ داد. باشــگاه تراكتورسازي در حال حاضر به دليل شــكايت بازيكنان خارجي ســابقش، از سوي فيفا با محروميت مواجه شــده و نميتواند بازيكن جديدي به خدمت بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.