داماش هنوز زنده است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - هامان حامدي راد ‪Haman Hamedi Rad‬

اين قصه داماش اســت، داماشي كه روزگاري در ليــگ برتر ميدرخشــيد و قرار بود يك تيم آسيايي شود و كارهاي بزرگي انجام دهد.

آن داماش بــا انبوهي از بدهيها از فوتبال رشت رفت اما داماش ديگري در رشــت پديد آمد كه حــالا ميخواهد از ليگ دسته دوم به ليگ يك صعود كند. قصه ايــن داماش تازه تاســيس را مرور كنيم، تيمي كــه ميجنگد تا پلهپله بالا بيايد.

دامــاش در ليگ دســته دوم كه در ابتــداي راه خيلي متزلزل و دور از انتظار ظاهر شــده بود با اخراج راميز محمداف كه هنوز مشخص نشده چرا انتخاب شده بود و جايگزيــن كردن هادي طباطبايي آهســته و پيوســته در مســير صحيح گام گذاشــت تا موفق شــود در روز آخر مقدماتــي با يك پيروزي شــيرين پا به مرحلــه نهايي بگذارد و فوتبالدوســتان شهر رشت را شادمان سازد.

طباطبايــي كه پــس از حضور در يك تيم ويران شــده، وارث بخشــي از اشــتباهات تصميمگيري گذشتگان بود توانســت با درايت خــوب و البته جذب چند بازيكن مستعد و كادر فني مناسب به ويژه جذب سيامك فراهاني كه مربي جوان و خوشــفكر و منظمي اســت به عنوان دستيار اول و حمايت خوب حامد طباطبايــي كه از ابتدا همراه تيم داماش بــود به آنچه حداقل حــق اين تيم بود، دست يابد.

هر چند بنيانگذاران اين تيم كه در واقع به دليل جا گذاشــتن حامي مالي اصلي تيم در طول مسير به جهت مسائل مالي با چالشهاي بزرگي روبهرو شــده بودند اما با درايت فردي جوان به عنوان سرپرســت و مدير تيم به نام محمدرضا حاجيپــور با همه مشــقتهاي فراوان تا به امروز شــرايط خوبي را براي ادامه حركتهاي پاياني تيــم فراهم كردند تا اميدهاي صعود ســريع داماش به ليگ دسته اول همچنان زنده بماند.

داماشــيها در صورتــي كه موفق شــوند در مرحله دوم از حيث مســائل مديريتــي و مالي به آرامش برســند به نظر ميرسد در بحث مسائل فني چيزي براي صعود كم نخواهند داشت هر چند اگر ناداوري و بدشانســي دســت از سر اين تيــم پرهوادار و پرتماشــاگر بردارد آن وقت ميتوان يك صعود شــيرين را در ارديبهشتماه سال 96 براي اين تيم متصور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.