نبايد مغرور شويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علياصغر عاشوري:

علياصغر عاشوري هافبك استقلال خوزســتان در بازي بــا الجزيره خيلي خوب كار كرد و هم در دفاع و هم حمله نمايش خوبي داشت. عاشوري در مورد پيــروزي يك بر صفــر تيمش در هفته دوم مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا ميگويد: «تجربه بازيهاي آســيايي را نداشــتيم اما قبل از هر مسابقه حريفان را آناليــز ميكرديــم. از چيزي كه فكر ميكردم ســطح مســابقات بالاتر است خدا را شــكر خودمان را با اين شرايط وفــق داديم و دســتورات مربيان را در زميــن اجــرا كرديم. در دو بــازي اول عملكــرد خوبي داشــتيم و توانســتيم به پيروزي برســيم.» هافبك استقلال خوزستان درباره اينكه الجزيره از برخي بازيكنــان اصلي خود اســتفاده نكرد و بــه نظر ميرســيد حريفش را دســت كم گرفته، ادامه ميدهد: «اين مســاله را قبول ندارم. همــه بازيكنان يك تيم قابل احترام هســتند. تيــم 11 بازيكن نيســت بلكه يــك تيــم را 22 بازيكن تشــكيل ميدهند كه همه با يك هدف مشــخص تلاش ميكننــد. در نهايت اين نظر مربي اســت كه كدام بازيكنان در جريان مســابقه به ميــدان بروند». علياصغر عاشوري در رابطه با مشكلات مالي ميگويد: «آنقدر از مشكلات مالي گفتيم خودمان هم خسته شديم. خيلي مشكل داريم و با توجه به نزديك بودن نوروز فشار مســائل مالي روي دوش ما بيشتر شــده. خدا كند مسوولان بيدار شوند و شرايط تيم را در نظر بگيرند. اگر نميتوانند كاري انجام دهند بروند شايد شخص ديگري بيايد و با توانايي بيشتر بتواند كاري انجام دهد.» عاشــوري در مورد اينكه اســتقلال خوزســتان مثل عملكردش در ليگ ســال قبل در آسيا ابتدا گل ميزنــد و در ادامه از گل زده خود دفاع ميكند، ادامــه ميدهد: «با تغيير تاكتيكي كه داشتيم خط هافبك و دفاع ما خيلي منســجم شــده. دفاع مربوط به يك خط و شــخص نيســت. دفاع تيمي ما از جلو خوب شده و وحيد شيخويســي هــم درون دروازه عملكرد مطمئن و عالي دارد.» هافبك آبيهاي خوزســتاني در مورد اينكه چقدر از راه صعــود را طي كردهانــد، ميگويد: «از الان زود اســت كه در مورد اين مساله صحبت كنيم. نبايد مغرور شــويم. اگر در خانه هم بتوانيــم به امتيازات كامل برسيم در آن مقطع ميتوانيم از صعود حرف بزنيم.» علياصغر عاشوري درباره بازي تيمش در هفته بيست و سوم ليگ برتر مقابل ماشينســازي تبريز، توضيح ميدهد: «بازي بســيار سختي است. از مســابقات آســيايي برميگرديم. زمان كمي تــا انجام اين بازي داريم اميدوارم بتوانيم به خوبي ريــكاوري كنيم تا در ليگ نتايج خوبي كسب كنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.