هافبك سپاهان رباط پاره كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــود قائدرحمتــي هافبك دفاعي ســپاهان به خاطر پارگــي رباط صليبي، ادامه رقابتهــاي فصل جاري ليگ برتر را از دســت داد. قائدرحمتــي در حالي با اين مشــكل مواجه شــده كه اميد زيادي به آسيايي شــدن تيمش در رقابتهاي اين فصل داشــت حالا بايد ديد ســپاهان بدون او ميتواند به اين هدف بزرگ برســد يا نه. ســپاهان از هفته بيست و سوم ليگ برتر يكشنبه آينده در اصفهان به مصاف ذوبآهن خواهد رفت. مهدي اخوان سرپرست تيم سپاهان در مورد مصدوميت قائدرحمتي ميگويد: «اين مشــكل در بازي برابر پرســپوليس براي بازيكن ما ايجاد شــد و به دليل اينكه پاي او ورم داشت، چند روز طول كشيد تا پزشكان بتوانند آزمايشات لازم را انجام دهند و متاســفانه بعد از آن متوجه شديم كه رباط او پاره شده است.» احسان حاجيصفي كاپيتان زردپوشان و ساير بازيكنان پس از مطلع شــدن از اين موضوع به شيوههاي مختلف به ابراز همدردي و روحيه دادن به همتيمي خود پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.