فولاد به دنبال تعامل با انفور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه فولاد خوزستان براي تعيين تكليف ارنست انفور با اين مهاجم كامروني مكاتبــه ميكند. انفور از ابتداي فصل به فولاد خوزستان پيوســت اما به دليل سهلانگاري مسوولان اين باشــگاه، كارهاي مربوط به نقل و انتقالات انفور دير انجام شــد تا او نيمفصل اول را به دليل نداشتن مجوز بازي از دست بدهد. در نيمفصــل دوم هم وقتي كارت بازي مهاجم كامروني صادر شــد، او در دو بازي براي فولاد ميدان رفت اما پس از آن به دليــل اختلاف مالي با فولاديها، اين باشــگاه را ترك و به كشورش برگشت. از آن زمان تا كنون باشگاه فولاد برنامهاي در خصوص حل مشكل ارنست انفور نداشت اما ظاهرا اخيرا دست به كار شدند تا با اين بازيكن مكاتبه و تكليف را مشخص كنند. فولاديها ميخواهند بدانند ارنســت انفور چه برنامهاي براي ادامه كار دارد و در چه صورتي برميگردد. از اين رو در صورتي كه بتوانند او را راضي كنند با پرداخت مبلغي اين مهاجم را به فولاد برميگردانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.