شاگردان ويسي باز هم در خفا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دور جديد تمرينهاي تيم فولاد از ديروز و پشــت درهاي بسته انجام ميشود. اين تيم كه خود را براي بازي هفته بيست و ســوم مقابل صباي قم آماده ميكند ديروز و امروز )سهشنبه و چهارشــنبه( پشت درهاي بســته تمرين خواهد كرد. به اين ترتيب فولاديها پنجشــنبه راهي تهران ميشوند تا جمعه در بيست و هفتمين هفته رقابتهاي ليگ برتر در ورزشگاه يادگار امام )ره( قم، مقابل تيم صبا قرار بگيرند. مدتي بود ســعداوي اين عادت خود را ترك كرده و ســه، چهــار هفتهاي بود ديگر تيمش را پشت درهاي بسته تمرين نميداد ولي ظاهرا با توجه به نتايج اخير تيم فولاد ترجيــح داده دوباره تيمش را در خفا تمرين دهد. بازي فولاد خوزســتان مقابل صباي قم جمعه 13 اسفند و از ساعت 16 در ورزشــگاه يادگار امام )ره( قم برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.