در آغوش مجسمه برنزي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ستاره برزيلي سالهاي نهچندان دور دنياي فوتبال تازهترين عكس خود را در كنار مجسمه برنزياش در آمريكا منتشر كرده اســت. صحبت از رونالدو است. همان بازيكن برزيلي كه سالها در تيمهاي اينترميلان، آث ميلان، رئال مادريد و بارسلونا درخشيد و حالا دور از فوتبال روزگار ميگذراند. رونالدو در ســفري كه اخيرا به آمريكا داشته سري هم به كمپاني نايكي زده كه ستاره برزيلي بيش از 20 سال است با آن همــكاري دارد. اين كمپاني براي قدرداني از رونالدو در مقر خود يك مجســمه برنــزي از رونالدو نصب كرده و ايــن بازيكن برزيلي هم در كنار مجســمه خودش عكس انداخته است. فيلم فوتباليها اكران شد حضور در ســينما را ســتارههاي فوتبال به پژمان جمشيدي مديوناند. نه كه پژمان پيشقدم باشــد؛ كه پيش از او فوتباليستهاي بسياري را در ســينما ديده بوديم اما هيچكدام به موفقيت نرســيدند. جمشــيدي اما بعد از ارائه اســتعداد بازيگرياش در سريال پژمان، در يكي دو فيلم ســينمايي بازي كرد و حتي روي صحنه تئاتر رفت و پيشــرفتش اهرمي شــد براي هل دادن ستارههاي خاموش شده فوتبال به سمت سينما. نمونهاش عليرضا نيكبخت واحدي كه يكي از مهمترين نقشها را در فيلم سينمايي «آوار» بازي ميكند و البته در اين فيلم چند تا از همبازيها و حتي مربي ســابقش را هم كنار خود ميبيند؛ حميد اســتيلي، بهروز رهبريفرد، آرش برهاني، ميثاق معمارزاده، اميرحسين صادقي و حتي اشــپيتيم آرفي. «آوار» كه فرناز اميني كارگردانياش كرده، بازيگراني همچون ســحر زكريا، رز رضوي، نيما شاهرخشــاهي و بهزاد رحيمپور را هم دارد كه دوشنبه با حضور چند چهره فوتبالي و سينمايي براي نخستين بار اكران شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.