خودنمايي يا خودكشي؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

قانون ترامپ مبني بر ممنوعيت ورود اتباع هفت كشور مسلمان به آمريكا شــايد ابتدا با هدف خودنمايي نوشته شــد اما حالا يقه ايالات متحده را هم گرفته اســت. اين قانون غيرانساني را رييس جمهوري جديد آمريكا درســت موقعي وضع كرد كه كشورش براي گرفتن ميزباني جام جهاني فوتبال در سال 2026 تلاش ميكند و هيچ بعيد نيست كه قانون ترامپ اين شانس را از آنها بگيرد چرا كه ايران بهعنوان يكي از بهترين تيمهاي ملي فوتبال در آسيا نميتواند به آمريكا سفر كند. در اين رابطه الكساندر شــفرين رييس اسلوونيايي اتحاديه فوتبال اروپا در گفتوگو با واشنگتن پســت و بعد از بررسي تصميم ترامپ از بعد ورزشــي، چنين گفته: «با قانــون جديدي كه رييــس جمهوري آمريكا وضع كــرده، احتمال دارد كشور ديگري از قاره آمريكاي جنوبي بهعنوان ميزبان جام جهاني 2026 برگزيده شــود تا جام جهاني 48 تيمه را ميزباني كند. من مطمئنم اين قانون براي به دســت آوردن ميزباني جــام جهاني هيچ كمكي به آمريكا نخواهد كرد. اگر بازيكنان نتوانند به دلايل سياســي وارد كشوري شوند، طبيعي است كه جام جهاني نميتواند در آن كشور برگزار شود. ما داريم درباره جام جهاني صحبت ميكنيم كه بايد در كشوري باشد كه همه به آن دسترسي داشته باشند. براي همين اميدواريم كه ميزباني جام جهاني 2026 را بــه آمريكا ندهند.» اين يعني قانوني كــه ترامپ با آن در دنيا خودنمايي ميكرد، حالا طنابي شده بر گردن خودش و كشورش و بدون شك آمريكا با پيروي از اين قانون عجيب و غيرانساني شانسهاي ورزشي بزرگي را از دست خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.