خوشحالي هواداران خردسال اورتون

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين تصوير بهترين توصيف است از فوتبال كه جامعهشناسها آن را زباني مشترك براي همه نژادها و مليتها ميدانند. تصويري از دوشنبه گوديســون پارك كه بازي اورتون با ســاندرلند قعرنشين را پذيرايي ميكرد. آن بازي را اورتون با دو گل برد و فاصلهاش با چلسي در صدر جدول را به 21 امتياز رســاند اما جالبتر از آن پيروزي نه چندان غافلگيركننده، خوشــحالي هواداران تيم آبيپوش بندر ليورپول بود كه در جمع آنها و در نزديكترين فاصله از زمين چمن، چند هوادار خردســال هم حضور داشــتند كه با هر گلي كه تيم شهرشان وارد دروازه ميهمان قهرنشيناش ميكرد، كودكانه شادي ميكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.