معجزه خواستن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - گري نويل ‪Gary Neville‬

فكر ميكنيد چه چيز تغيير كرده بود كه لسترسيتي مثل فصل قهرمانياش مقابل ليورپــول بازي كرد؟ به نظر من پاسخ خيلي ساده است. بازيكنان لستر فقط خيلي بيشتر از پيــش تلاش كردند. ليورپول هم درســت جوري بازي كــرد كه به نفع لســتر بود. اكثر تيمهــا اين فصل مقابل لســتر با عمق كم دفاع كردند تا فضايي پشت خط دفاعي به واردي ندهند. ليورپول امــا برعكس آنها با خط دفاعي بــالا بازي كرد، فولبكهايــش فاصله زيادي با مدافعان مركزي داشــتند و يكــي از اين مدافعان مركزي كه در ســمت چپ بازي ميكرد يعني لوكاس ليوا، خيلي كند بود. همه اين عوامل فضاي لازم بــراي فرارهاي واردي را فراهم كرد. اين واقعا نمايشــي ضعيف از ســوي ليورپول بود چــون انگار آنها فراموش كرده بودند تيمهاي ديگر چطور اين فصل مقابل لستر بازي كرده بودند. از نظر تاكتيكي شــكي نيســت كه لســتر به فرم خوبش بازگشــته بود. در ضمن من چند هفته پيش گفتم واردي دوباره بايد به ريشــههاي خــودش برگردد و جوري بازي كند كه در ليگهاي آماتور بود. اين مســاله سادهاي بود و كسي از اين بچهها نميخواست موشك هوا كنند. بالاترين كيفيتي كه اين بازيكنان داشــتند، تلاش زيادشان بود و شور و بيباكي كه با آن فوتبال بازي ميكردند. اين همان چيزي بود كه در 18 ماه از لســتر ديديم اما در سه چهار ماه اخير كاملا با آن غريبه شده بود. بخشــي از اين اتفاق به اعتماد به نفسشــان برميگشت و بار ســنگيني كه به دوش ميكشــيدند. باري كه انگار چون كيســههاي شن به ساقهايشان بســته شده بود و البته بخشــي ديگر هم مربوط به رابطه آنها با مربيشــان بود. قطعا اتفاقي بين آنها و رانيري پشــت پرده افتاده بود. نشانهها كاملا گويا بودند. به نظر من نمايش لستر در اين بازي كاملا در سطحي ديگر بود. اين چيزي بود كه ديديم و چشمهايمان دروغ نميگويند. لســتر چند هفته پيش مقابل منچستر يونايتد پايينترين روحيه ممكن را داشــت و بازيكنانــش عملا در زمين راه ميرفتند اما در اين بــازي حتي يك بار و يك لحظه هم نديديم بازيكني از لســتر قدم بزنــد. تكتك آنها در اين بازي با تمام وجود بازي كردند. اين تغيير بزرگ از ســوي بازيكنان و تصميمشــان به دوباره بازي كردن ايجاد شده بود؛ نه لزوما به خاطر تاثير كرگ شكســپير كه حالا جاي رانيري را گرفته. مــن اصلا ايــن قضيه كليد روشــن و خامــوش را درك نميكنــم. اينكه يك روز بازيكنان ســخت كار ميكنند و روز بعد نميتواننــد. تنها چيزي كه درك ميكنم، همين تغييــر در اعتماد به نفس و برداشــته شــدن بار از روي ساقهايشان است هر چند اين تغيير بزرگ سه روزه واقعا برايم عجيب است. قطعا شكسپير جادوگر نيست و هيچ امكان نداشته ظرف ســه روز چنين تغييري را رقم بزند. شايد او در بلندمدت موفق شــود اثرش را روي تيم بگــذارد اما هيچ مربي در جهان نيست كه سه روزه بتواند بازيكنان را اينقدر متحول كنــد. از اين منظر همه چيــز به بازيكنــان برميگردد. لستريها تصميم گرفتند بازي كنند و شيوه بازي ليورپول يعني دقيقا همان شــيوهاي كه هرگز نبايد مقابل لســتر بازي كني هم به آنها كمك زيادي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.