ادعای بی اساس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

از درگيري اوليسه و وحيد هاشميان در بوخوم نزديك به 13 سال ميگذرد اما رسانههاي آلماني نه تنها هنوز فراموشش نكردهاند، كه آن را نژادپرستي تلقي ميكنند. اين البته برداشــت يورواســپورت است كه نوشته: «در سال 2004 در چنيــن روزي يك اتفاق عجيب در ليــگ فوتبال آلمان رخ داد. جايــي كه در بازي بوخوم برابر هانزاروســتوك، ســاندي اوليســه و وحيد هاشــميان بعد از سوت پايان مسابقه به جر و بحث با يكديگر پرداختند كه اين جر و بحث و درگيري لفظي به درگيري فيزيكي در رختكن كشيده شد. آنجا مدافع خشن بوخوم به بيني وحيد هاشميان ضربه زد و بيني او شكست كه در حمايت از مهاجم ايراني و براي تنبيه ســاندي اوليسه، باشگاه بوخوم بلافاصله او را اخراج كرد. اين بازيكن نيجريهاي اكنون در تازهترين ادعايش درباره آن اتفاق ادعا كرده كه وحيد هاشميان به او توهين نژادپرستانه كرده و همين باعث شده او چنين واكنشي از خود نشان دهد! او همچنين عنوان كرده براي خودش هم عجيب اســت كه چنين اتفاقي بين دو همتيمي رخ داده. ادعاي تازه اين بازيكن نيجريهاي در حالي مطرح شده كه در طي اين سالها چنين موضوعي مطرح نبوده و به نظر ميرسد اكنون اوليسه با طرح اين ادعاها دنبال جلب توجه دوباره اســت وگرنــه همه ميدانند كه وحيد هاشــميان يكي از بااخلاقترين فوتباليستهاي ايراني شاغل در آلمان بوده و همواره در مستطيل ســبز چه در ايران و چه در خارج از ايران رفتارهاي بدون حاشيهاي داشته، به طوري كه در اين سالها همه از او بهعنوان فردي مودب و خوشاخلاق ياد ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.