دفاعيه كنايهآميز

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ايــن بار نوبت مهدي مهدويكيا اســت كــه از خودش و آكادمياش دفاع كند. دفاعيه او نه فقط براي بيگناه جلوه دادن علياصغر شيخالاســلامي، بلكه براي اعاده حيثيت آكادمي كياســت كه كاپيتان پيشين تيم ملي اينطور آن را به زبــان آورده: «در فوتبال پايه صغر ســن زياد اتفاق ميافتد اما ما چنين كاري نميكنيم. بازيكني كه گفتيد، متولد ماه 10 ســال 82 اســت. ما بازيكــن جوانان را در نونهالان استفاده نكرديم اما متوجه شديم كه كارت برايش صادر شده اســت. او با توجه به اينكه در مدرسه به دليل هيكل ريز خود دچار مشكل شــد، تا زمان راي دادگاه از شناســنامه برادرش استفاده كرد و در اين مدت همه چيز قانوني پيش رفته اســت. من با پدر و مادرش شرط كردم كه اگر ســن اين بازيكن در حد نوجوانان هم بود، در رده نوجوانان اســتفاده ميكنيم. وقتي ميگويند فلان بازيكن دو شناسنامه دارد يعني او جرم مرتكب شده اما ما جرمي مرتكب نشدهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.