ستار صيد: بچههاي تيم ملي از بدن و روح خود براي تيم هزينه ميكنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

طبق اعلام كميته فني فدراســيون تنيس روي ميز و براساس نتايج مسابقات انتخابي تيم ملي، نوشاد و نيما عالميان در تركيب تيم اعزامي به مســابقات قهرماني آســيا حضور ندارند اما برادران عالميان براي شــركت در بازيهاي كشــورهاي اسلامي و مسابقات قهرماني جهان انتخاب شدهاند و بايد همراه با ديگر مليپوشان به آذربايجان و آلمان سفر كنند.

كميته فني فدراســيون پينگ پنگ به منظور آماده ســازي بهتر نوشاد و نيما عاليمان، از طرف فدراســيون تنيس روي ميز حضور در دو رويداد برون مرزي براي اين دو بازيكن پيشبيني شــده است. بر اين اســاس نوشاد و نيما عالميان پيش از

اســكيباز تيــم ملي صحرانوردي ميگويد اعزام تيــم ملــي بــه بازيهاي زمســتاني آســيا باعث شد عملكــرد درخشــان ما در مســابقات جهانــي فنلاند زياد به چشــم نيايد. سيد ســتار صيد درباره عملكرد قابل قبــول در رقابتهاي جهاني اسكي صحرانوردي در فنلانــد ميگويــد: «خوشبختانه در ماده 10 كيلومتر من توانستم در دور مقدماتــي بين 4 نفر قرار بگيــرم و به فينال راه پيــدا كنم. دليل اين عملكــرد خوب به خاطر امكاناتــي بود كه ما در بخش 10 كيلومتر در ايران داريم. در بقيه مواد در ايران پيست مناسب وجود ندارد. همين امر باعث شــد من با حضور در فينال بتوانم از لحــاظ امتيازي به ايران كمك كنم تا در سال بعد هم در مســابقهها شركت كنيم، در بقيه رشتهها هم علاوه بر اينكه امكانات داخلي نداشتيم، شــرايط آب و هوا و مســاعد نبود و بارش برف در بازيهاي كشورهاي اسلامي در مسابقاتي به ميزباني اســلووني و كرواســي شركت ميكننــد. ايــن رقابتها تحــت عنوان چلنــج و به صــورت گروهــي و حذفي برگزار ميشود. مســابقات اسلووني 6 تا 10 ارديبهشــت برگزار ميشود و پس از پايان اين رقابتها نوشاد و نيما بايد عازم مسابقات كرواسي شوند. اين مسابقات 1٢ تا 16 ارديبهشت ماه برگزارميشود.نوشاد و نيمــا عالميان تنها پينــگ پنگ بازان ايراني حاضر در اين دو رويداد هستند.

ايــن دو پينگ پنگ بــاز مليپوش پس از حضور در رقابتهاي اســلووني و كرواسي به ايران باز ميگردند تا همراه با تيم ملي تنيس روي ميز عازم باكو، محل روز مســابقه نيز بر عملكرد مــا تاثيرگــذار بــود.» او دربــاره بازتاب حضورش در فينال نيز اينطور اظهارنظر ميكنــد: «در ورزش همه بــه دور از امور سياســي با هم رفيقنــد. هنگام حضور ما در بازيها مربيان آلمان، سوييس و نروژ به تيم ايران و من تبريــك گفتند. آنها فكر ميكردند ايران كشوري گرم و خشك است و برف ندارد چه برسد كه اسكي باز حرفهاي داشــته باشــد. عدهاي از مربيان نيز پيشنهاد همكاري با ايران را داشتند.» اسكيباز تيم ملي صحرانوردي درباره نحوه حمايت فدراســيون نيز ميگويــد: «اكثر بچههاي تيم ملي دردشــان مسائل مالي است. اسكي ورزشي است كه به برف نياز دارد و هزينههاي ســنگيني دارد. من از سال 88 عضو تيم ملي هستم و بيكارم. بيشتر خرجها را هم خود ما بر عهده ميگيريم. بچههاي تيم ملي از بدن و روح خود براي تيم هزينه ميكنند.» برگزاري بازيهاي كشورهاي اسلامي در آذربايجان شــوند. بازيهاي كشــورهاي اســلامي در بخش تنيــس روي ميز ٢۷ ارديبهشت ماه تا اول خرداد ماه به ميزباني باكو برگزار ميشود. برادران عالميان پس از پشت سر گذاشــتن اين رقابتها بايد خــود را براي مســابقات قهرماني جهان آمــاده كنند. مســابقات جهاني 8 تا 15 خردادمــاه در آلمان برگزار خواهد شــد. اين رقابتها درحالي براي نوشــاد و نيما در نظر گرفته شده است كه نوشاد مدتي است از روزهاي اوج فاصله گرفته است و شايد حضور در اين رقابتها بتواند نوشاد را براي بازيهــاي باكو و قهرماني جهان آماده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.