عليرضااكبرپور:تساوياستقلالطبيعيبود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مهدي رحمتي دومين محروميت خود را هم در بازي با ســياه جامگان پشت ســر گذاشت اما همچنان از آن افشــاگري كه اين بازيكن وعدهاش را داده بود، خبري نشد.

وقتــي اســتقلال بــراي انجام بازيهاي آســيايي در امارات به ســر ميبرد كميته انضباطي پاسخ شكايت اين تيم را داد. حســن زاده راي قبلي خود را تاييد كرد.

رحمتي كه تــا آن زمان اميدوار به بخشــش كميتــه انضباطــي بود در صفحه شــخصي خــود اعلام كرد كــه در كنفرانــس مطبوعاتي قبل از بازي با التعاون دســت به افشــاگري ميزند.

اما قبل از بازي با التعاون باز هم رحمتي صحبتي نكرد و مدعي شد در جمع خبرنــگاران خارجي نميخواهد مســائل داخلي فوتبال ايران را مطرح كند و در ايران و در جمع خبرنگاران ايراني ناگفتههايش را به زبان ميآورد. اســتقلال بعد از بازي بــا التعاون به ايران بازگشــت اما كاپيتان استقلال حرفــي از محروميت خود نزد و اتفاقا روز بــازي ترجيح داد كــه در جمع كودكان سرطاني حاضر شود و از اين بيماران دلجويي كند.

اينطور كه به نظر ميرسد رحمتي از آنچه به آن وعده داده بود، پشيمان شده و شــايد محروميتهاي خود را پذيرفته اســت. نكته اينجا اســت كه كاپيتان استقلال به جاي دلخوري از آنچه جزو وظايف كميته انضباطي بود بايد در رفتار خود تجديد نظر كند.

اينكــه راي كميتــه انضباطــي منصفانــه بــود يا غيــر منصفانه نظر كارشناســان حقوقــي را ميطلبد اما آنچه در اين ماجرا بيشــتر جلوهگري ميكنــد اينكــه كاپيتان اســتقلال نميخواهد قبول كند كه رفتارهاي او بعضا استقلال را به دردسر مياندازد و قبل از اينكه به كميته انضباطي بابت رايي كه صادر كرده است، گلايه كند بايد براي بازيهاي آتي رفتار خودش را مديريت كند.

داوراني از كشــور كــره جنوبي در ديداري كه بر خلاف بازيهاي گذشــته ناظر امنيتــي ندارد بازي اســتقلال با لكوموتيــو را قضــاوت ميكننــد. تيم داوري از كــره جنوبــي ديــدار دو تيم اســتقلال و لكوموتيو ازبكستان در روز ســوم رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا را قضاوت خواهد كرد.

با اعلام كنفدراســيون فوتبال آسيا كيو يون هيــوك در اين ديدار داور اول مســابقه خواهد بود و يــون وانگيئول و كيم يونگها بهعنــوان كمكهاي اول و دوم او را در ايــن بازي همراهي خواهند كرد. همچنين علي رضا از كشور لبنان نيــز در اين بازي داور چهارم مســابقه خواهد بود.

همچنين ناظر مالزيايي محمد بن ابوبكر ديدار اســتقلال و لكوموتيو كه روز دوشنبه 23 اسفند برگزار ميشود را برگزار خواهد كرد و يك ناظر اردني

مجتبــي حقدوســت از جملــه بازيكناني اســت كه درنيم فصل دوم با تغيير تفكر منصوريان به تركيب اين تيم اضافه شد.

هافبــك چپ اســتقلال در كنار بازيكنان ديگر استقلال عملكرد خوبي داشت و توانست نظر مساعد سرمربي اســتقلال را جلب كند اما حقدوست قبل از سفر اســتقلاليها به امارات و در بازي با ذوب مصدوم شد و نتوانست اســتقلاليها را در ســفر بــه امارات همراهي كند.

گفته ميشــد اين بازيكن به محض بر عملكرد تيــم داوري نظارت خواهد داشت.

نكته قابل توجه اين است كه در اين ديدار ناظر امنيتــي حضور ندارد. پيش از اين ديدار تيمهاي اســتقلال با السد، الاهلي و التعاون به دليل حساسيتهاي بــالا با حضور يك ناظــر امنيتي برگزار ميشد اما فدراســيون فوتبال آسيا در اين بازي ترجيح داده تا از ناظر امنيتي استفاده نكند. بازگشت اســتقلاليها از ســفر، به تيم اضافه ميشــود اما حقدوست به بازي با سياه جامگان هم نرسيد و منصوريان به او استراحت داد.

در حال حاضر و بــا توجه به اينكه اســتقلاليها امــروز هم به اســتراحت ميپردازند معلوم نيست كه اين بازيكن به بازي با ســايپا هم ميرســد يا نه؟ به هرحــال اگر هــم مصدوميتش برطرف شــده باشــد به دليل دوري از شــرايط مســابقه بازيكن 90 دقيقهاي نيســت و بعيد است كه در تركيب اصلي استقلال قرار بگيرد.

بازگشــت هافبــك چــپ بــا تجربه اســتقلال به تركيب اين تيم چندان براي او خوشيمن نبــود. يعقــوب كريمي بعد از مدتها نيمكتنشــيني از اواســط نيمه دوم بازي با ســياه جامگان بــه زمين آمد و جنجال او ميتوانســت كار دست تيمش بدهــد. كريمــي در يك صحنه بــا روحا...

استقلال مقابل حريف خود در آزادي متوقف شد نتيجهاي كه كمتر كسي تصور ميكــرد. اكبرپــور يكي از پيشكســوتان اســتقلال در ارتباط با اين بازي ميگويد: «بــه نظرم اين تســاوي طبيعي بود چون در يك ماه اخير به اســتقلال خيلي فشار آمده است. از طرفي اين تيم مدتها است كــه خوب نتيجه ميگيــرد و بالاخره يك جايي بدشانســي هم ســراغ آدم ميآيد. اســتقلال در اين بازي ســرتر از حريفش بود ولي فوتبال همين است و يك طرفش بدشانسي اســت. مگر رئال مادريد سه بر يك از تيم ته جدولي لاليگا عقب نبود؟ به هرحال بازي با تيمهاي ته جدولي سختي خودش را دارد».

اكبرپوركه يكي از پيشكسوتان ماشين ســازي هم هســت در پايان و در پاسخ به اين ســوال كه به نظرش كجاي كار ماشين ســازي اصطلاحا ميلنگد، ميگويد: «اين تيــم از ابتدا كه بــه ليگ برتر آمــد، بايد مديرانش عاقلانه تصميم ميگرفتند و براي دلخوشــي بعضيها كار نميكردند. از اول ماشينســازي بد بسته شد و نفراتي به اين تيم آمدند كه نميتوانســتند در ليگ برتر عرض اندام كنند. ماشينسازي امسال خوب حمايت مالي شد ولي نفرات خوبي نداشت. بازيكناني در نيم فصل بــه اين تيم آمدند كه در حــد ليگ يك هم نبودنــد. به نظر مــن مديران ماشينســازي بايد بهتر عمل ميكردند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.