جشن قهرماني در ورزشگاه رويايی

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

يكی از زيباترين ورزشگاه های ايران با بودجه 200 ميلياردي، معماري جديد و پاركينگ 7 طبقه، آماده بهرهبرداري شــده اســت. ورزشگاه امام رضا)ع( مشــهد، فصل آينده ميزبان بازي تيمهاي مشــهدي در ليگ برتر خواهد بود و مســوولان ورزش مشهد، تنها منتظر يك بازي افتتاحيه براي رونمايي از آن هستند. پروژه انتقال فينال جام حذفي از خرمشهر به مشهد در حال پيگيري اســت اما شــايد افتتاحيه هيجــان انگيزتري منتظر اين ورزشگاه باشد. پرسپوليس هفته آخر، در مشهد با سياه جامگان بازي دارد و شــايد تا آن زمان، قهرماني اين تيم قطعي شــده باشد. در صورت قطعي شــدن قهرماني پرســپوليس، آنها ميتوانند از اختيارشــان براي برگزاري جشن قهرماني يك هفته زودتر از پايان فصل و در ورزشگاه آزادي استفاده كنند اما شــايد راضي شوند جشن قهرمانيشان، هفته آخر و با رونمايي از ورزشــگاه امام رضا)ع( همزمان شــود. البته همه اينها، به شرطي است كه پرسپوليس قهرمان شود و بپذيرد كه به جاي هفته بيست و نهم در تهران، هفته سيام در مشهد جشن اهداي جام برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.