تهديدي به نام سردار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

المپياكــوس در تومبا اســتاديوم اميدوار بود بيست و سومين بازي فصل را برابــر پائوك نتيجــه بگيرد و در اين ديدار خــارج از خانــه و مقابل پائوك بــه ناكاميهاياش پايــان بدهد. كريم انصاريفــرد كه براي نخســتين بار در ســوپر ليگ در تركيب المپياكوس قرار گرفتــه بود، در اين ديــدار موفق به باز كردن دروازه حريف نشــد و در دقيقه 79 جاي خود را به اســكار كاردوســو داد اما در طرف مقابل پائوك توانســت با گلهاي يوگني شــاخوو و الكســاندر پريژويچ در دقايق 53 و 60 به پيروزي ۲ بــر صفر برســد. المپياكوس با وجود ســومين باخت پياپــي همچنان با 51 امتيازصدرنشين سوپر ليگ يونان ماند.

قبــل از اينكــه انصاريفــرد بــه المپياكوس بــرود پائــوك گزينه اصلي كريــم بــراي انتقال بــود امــا در عين نابــاوري او به المپياكوس رفــت. پائولو بنتو، سرمربي پرتغالي المپياكوس درباره سوال خبرنگار يوناني كه آيا ميدانستيد اگر انصاريفرد اينجا نبود اكنون براي تيم رقيب بازي ميكرد، گفت: « او اكنون يكي از بازيكنان المپياكوس اســت كه در برخي مواقــع ما را همراهي ميكند. اگر او ميتوانست به پائوك يا تيم ديگري برود برايم مهم نيست. او اكنون اينجاست و به ما كمك ميكند ».

منچستريونايتد كه روز شنبه در هفته بیستوهفتم لیگ برتر انگلیس در ديداري خانگي از عهــده بورنموث 1۰ نفره بر نیامــد و با نتیجه تســاوي يك - يك متوقف شد، حالا خود را آماده ديدار پنجشنبه شــب با روستوف روسیه در دور رفت از مرحله يكهشــتم نهايي لیگ اروپا ميكند.

در فاصله چند روز مانده به اين بازي، شبكه تلويزيوني «اســكاي اســپورتس» با گزارشــي با عنوان «مسي ايران، دو گل براي روستوف زد» به گلزني اخیر ســردار آزمون در پیروزي ۶ بر صفر روز جمعــه روســتوف برابر تومسك در لیگ برتر روسیه اشاره كرد.

در گــزارش «اســكاي اســپورتس» آمده اســت: «سردار آزمون كه رسانهها و هواداران روستوف به او لقب مســي ايراني را دادهاند در ســال ۲۰15 به طور قرضي از روبینكازان به اين تیم روسي ملحق شد و ســال گذشته روستوف قرارداد وي را رسمي كرد. روســتوف نتوانست از مرحله گروهــي فصل جاري لیگ قهرمانــان اروپا صعود كند اما سردار آزمون با گلزني مقابل تیمهاي اتلتیكومادريد و بايرنمونیــخ عملكــردي تأثیرگــذار از خود به نمايش گذاشت. روستوف در ادامه به لیگ اروپا رفت و با شكست اسپارتا پراگ جمهوري چك در مرحله يكشانزدهم نهايي لیگ اروپا راهي دور بعد شد، اين در حالي اســت كه از ماه نوامبــر تاكنون در هیچ بازي از رقابتهاي مختلف شكست نخورده است.

آزمــون كه در بــازي با تومسك دو بار براي روستوف گلزني كرد، در 1۰ بازي اخیر براي اين تیم در تمامي رقابتها 7 گل زده اســت و بازيكــن خطرناكــي بــراي منچستريونايتد در رويارويي دو تیم خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.