24 تيم در جام جهاني جوانان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بلــه، زماني كه در تيمهاي پايه فوتبال ايــران بودم با تيم اصلي ملاقات كرديم و او را از نزديك ديدم و از همان جا با هم دوست شديم. خيلي خوشحال هستم كه سردار پيشرفت كرده است و به بازيكن بزرگي تبديل شده است.

با پايــان بازيهاي مقدماتي در همه قارههــا فيفا ۲۴ تيم شــركت كننده در جام جهاني زير ۲0 ســال را معرفي كرد. ۲۴تيم شركت كننده در جام جهاني زير ۲0 سال از اين قرار هستند: ميزبان: كره جنوبي آســيا: ايران - ژاپن - عربســتان - ويتنام

اروپــا: آلمــان - ايتاليــا - پرتغال - فرانسه - انگليس اقيانوسيه : زلاندنو - وانو اتو آمريكاي جنوبي: آرژانتين - ونزو ئلا - اكوادور - اروگوئه

آفريقا: غنا - سنگال - آفريقايجنوبي - زامبيا

كونكاكاف: كاستاريكا - هندوراس - مكزيك - آمريكا

جــام جهانــي زير ۲0 ســال از 30 ارديبهشــت تا ۲1 خرداد در كره جنوبي برگزار ميشود.

مراسم قرعه كشي اين بازيها را هم ۲5 اسفند در كره جنوبي شاهد خواهيم بود. بازيها در مرحله گروهي در 6 گروه ۴ تيمي برگزار ميشــود و از هر گروه دو تيم به همراه چهار تيم سوم برتر گروهها به مرحله يك هشتم نهايي صعود ميكنند و از اين مرحله به بعد بازيها تا فينال به صورت تك حذفي برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.