حسيني:تمديد قرارداد؟ آخر فصل درباره اش فكر ميكنم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

پرسپوليس نيمكت قوي ندارد اما مقابل نفت بازيكنان ذخيره هم خوب بازي كردند.

طبیعــي اســت، مــن در مــورد تک تک بازيکنانم صحبت نميکنم اما اين بازي براي کرمي و نريمانجهان ساده نبود. از نحوه بازي آنها راضي هستم و اين دو بازيکن نشان دادند ميتوانند مورد توجه قــرار گرفته و از لحاظ تاکتیکــي زيبا بازي کنند.

بازي با اســتقلال خوزســتان را چطور ميبينيد؟

اين بازي براي ما بسیار مهم است. استقال خوزســتان در لیگ قهرمانان استارت بسیار خوبي داشت و دو برد مهم به دست آورد مخصوصا مقابل الجزيره در ابوظبي که نشان داد کیفیت خوبي دارد. هر چند يک مدت آنها نتیجه نگرفتند ولي در ادامه کارشــان را خوب پیش بردند. آنها رحیم زهیوي را از دســت دادند ولي به جايش نانگ را گرفتهاند و جايش را پر کردهاند.

در 3 مــاه ابتدايي فصل ســوال تمام رسانهها از شــما رامين رضاييان بود و حالا دوباره آن ســوالها آغاز شده است. اين در حالي اســت كه رييس هيأت مديره باشگاه گفته رامين بايد برگردد.

قبــل از هر چیز بگويم که نميدانم تصمیم باشــگاه چیســت چون هنوز فرصت نکردم با آنها صحبت کنم. هنوز هم تصمیم نهايي اعام نشده و فکر ميکنم اين هفته همه چیز مشخص شود. ولي به نظرم اگر اين ســوالات را از باشگاه بپرسید شايد پاســخ بهتري بگیريد اما از طرفي بايد پذيرفت که بازيکنان به نوعي اموال باشگاه به حساب ميآيند.

اگر باشگاه بگويد رضاييان با يك جريمه نقدي به تمرينات برگردد شما ميپذيريد؟

روي حــدس و گمان و اگر و اما نميشــود اظهار نظر کرد. بايد منتظر ماند و ديد باشــگاه چه تصمیمي ميگیرد و بعد در موردش صحبت کرد.

چند سال پيش مشابه اين اتفاق در مورد شيث رضايي رخ داد و علي دايي او را اخراج كرد و اتفاقا جعفر كاشــاني همان زمان عضو هيأت مديره پرســپوليس بود و هر روز ادعا ميكرد رضايي بايد به تمرينات برگردد.

طبیعي اســت در اينگونه موارد مديرعامل باشــگاه تصمیم نهايي را بگیرد و حالا خواهیم ديد او چه تصمیمي خواهد گرفت.

به نظر ميرسد رامين رضاييان ديگر آن كارآيي لازم را براي پرسپوليس ندارد و ظاهرا شما هم به اين جمعبندي رسيدهايد.

حق با شماست )در اين لحظه برانکو کاغذي را در دست داشت و آن را به خبرنگاران نشان داد( يک کاغذي پاره شــده و حالا فرض کنید آن کاغذ را بچســبانید. قبول کنید که آن کاغــذ کارآيي لازم را ندارد. بنابرايــن توصیه ميکنم آنها که در تصمیمات دخیل هستند حواسشــان به شیشه شکستهاي که پشت سرشــان قرار ميگیرد و از خود تصمیمي باقي ميگذارد، باشد. برنامه شما براي فصل آينده چيست؟

طبیعي اســت که ما در ابتداي فصل بوديم و تاشــمان را انجــام داديــم. اهدافمان روشــن بود و حالا هم پرســپولیس بايد بــه دنبال برنامه و پیروزيهاي پیاپي باشــد اما اين تنها کافي نیست. ما بايــد بازيهاي زيباتري ارائــه دهیم و همانطور که ابتــداي فصل وعده داديم زيبــا بازي ميکنیم. هواداران بعد از گذشــت چند هفته به اين موضوع رسیدند. حالا هم براي آينده چنین برنامهاي داريم اگرچه اين کار راحت نیســت.يک سال ديگر قرارداد دارم و اينکه چه ميشود را نميدانم. در حال حاضر مساله اصلي برايمان کسب قهرماني و هدف بعدي راهیابي به مرحله يک هشــتم لیگ قهرمانان آسیا و در نهايت رسیدن به مرحله يک چهارم نهايي است. اين اهدافي اســت که فعا دنبال ميکنیم و آنها را پنهان نميکنیم.

بازيكنان استقلال در اعتراض به مشكلات مالي اعتصاب كردهاند. آيا اين وضعيت بد مالي براي شما هم وجود دارد؟

اين مســاله مربوط به باشــگاه است و انتظار داريــم همانطور که به ما قول دادند قبل از تعطیات نوروز به بازيکنان پولي پرداخت شــود. بازيکنان تا به الان خیلي صبور بودند و با تمام مســائل کنار آمدند. ميدانیم طاهري چقدر تاش ميکند تا شرايط مالي تیم بهبود پیدا کند. فكر ميكنيد كي قهرمان شويد؟

7 هفته ديگر باقي مانده و ما امتیازات بالايي داريم. با چند پیروزي ديگر ميتوانیم از لحاظ تئوري هــم به قهرمانــي پیش از موعد برســیم. فعا هدف ما خوب بازي کردن اســت. اعتماد به نفس بســیار بالايــي داريم و همین طور کارمان را ادامه ميدهیم. به بازيکنانم به خاطر تاشــي کــه ميکنند تبريک ميگويم. ميخواســتم به نکتهاي اشاره کنم؛ ما تنها تیمي هســتیم که بازيکن خارجــي نداريم البته اين مساله را در شــرايطي ميگويم که رادوشوويچ روي نیمکت حضور دارد و دروازهبان ما است.

قرار است باشگاههاي بدهكار ديگر بازيكن خارجي جذب نكنند.

اين مساله را نشنیدهام و از چند و چون آن با خبر نیســتم ولي ميدانم هر قانوني که وضع ميشود هدفش تنظیم امور اســت و همه چیز شفاف خواهد بود پس ما به هر قانوني احترام ميگذاريم.

بحثهايي در فضاي مجازي مطرح شده و برخي استقلاليها گفتهاند در بازي با نفت تباني شده و دروازهبان اين تيم مخصوصا اخراج شده و علي دايي هم عمــدا ايمان مبعلي را تعويض كرده.

افرادي که اين حرفها را ميزنند بايد خجالت بکشــند. آنها به شخص بزرگي مثل علي دايي تهمت ميزنند و در ايران همه ميدانند او چه بازيکن بزرگي بوده و اکنون چه مربي بزرگي اســت. او در دنیا بیش از هر کســي کسب پیروزي را دوست دارد. شخصیت دايي به گونهاي اســت که حتي بــه برادرش هم باج نميدهد. اين مشــکل من نیســت که چرا استقال نتوانسته ســیاهجامگان را ببرد و يک امتیاز با پنالتي به دســت آوردند که مشکل داشته است. متاسفم که آنها دايي را توهین و تحقیــر ميکنند و ميخواهند برد ما را کمارزش جلوه دهند. آن کارت قرمز حاصل کمتجربگــي دروازهبــان نفت بود. او اگــر توپ را با دســت نميزد علیپور براي پرسپولیس گل ميزد. به همین خاطر اســت هر تیم 3 دروازهبان در تیم خود جــاي ميدهد که اگر فردي محروم يا مصدوم شــد، دروازهبان ديگري وارد زمین شود. همه ميدانیم علي دايي چــه افتخاراتي دارد و به چه عناويني در جهان رســیده و آن وقت ميخواهند چنیــن آدم بزرگي را مسالهدار کنند.

ســیدجال حسیني مصدوم بود و تنها با يک روز تمرين به میدان رفت و دوباره بازوبند کاپیتاني را به بازو بســت. حســیني به هر قیمتي بود مقابل نفت بازي کرد اما با ده نفره شــدن حريف در دقیقه 5 فشار چنداني به او و ساير مدافعان پرسپولیس نیامد. سیدجال که حالا تیمش را به جام قهرماني نزديک ميبیند درباره مسابقه اخیر و مسائل مربوط به تیمش صحبت کرده است.

برد مقابل نفت: بازيکنان ما در زمین جنگیدند و زحمت کشــیدند. به ويژه هافبکهاي ما خیلي دويدند و بايد از آنها تشــکر کنیم. نفت از ابتداي بازي 10 نفره شــد اما برخاف تصور خیليها اين موضوع کار ما را سختتر کرد. آنهايي که فوتبال بازي کردهاند، ميدانند 10 نفره شــدن حريف باعث ميشود آنها انگیزه شان بالاتر برود و همانطور که برانکو گفته بود برنامههاي ما را به هم ريخت. نفت تیم پرمهرهاي اســت و مقابل ما هم تحت فشــار قــرار گرفته بودند. حتي ما يک نیمه نتوانســتیم گل بزنیم و اين فشــار را روي ما بیشــتر کرد. آنها نیز زحمت زيادي کشــیدند اما خدا را شکر که ما با حضور هواداران به هدف مان که کســب 3 امتیاز بود، رسیديم.

قطعي شــدن قهرماني: شما نگاه کنید تا چند هفته قبل رئال چند امتیاز از بارســلونا جلو بود اما الان بارسلونا برگشته و صدر را هم گرفته اســت. شرايط ما هم همین طور است و 21 امتیاز هنوز باقي مانده که خیلي زياد اســت. تــا وقتي که جدول به ما نشان ندهد که قهرمان شديم، نبايد اين موضوع را باور کنیم. چیزهاي بزرگ به اين راحتي به دســت نميآيد. من 4 قهرماني را قبل از اين داشتم که هر 4 بــار نیز فکر ميکرديم خیلي راحت به دســت ميآيد اما در نهايت خیلي سخت کسب شد. با تجربهاي که دارم، ميگويم بايد تا پاي قهرماني بجنگیم. اين صحبتها فقط فشار را روي بازيکنان ما بیشتر ميکند.

بازي بعدي در ليگ با اســتقلال خوزستان: اســتقال خوزستان قهرمان ايران است و توانسته در آســیا نیز نتايج خوبي کسب کند. مطمئنا بازي خیلي ســختي در آزادي داريم و بايــد خودمان را خیلي زود براي اين مســابقه سخت آماده کنیم. بايد 3 امتیاز اين بازي را بگیريم و بعد به مصاف آسیا برويم.

بازي هفته آينده مقابل الريان: متاســفانه ما مشــکاتي داريم که تیمهاي آســیايي ديگر ندارند. مثا آنها با پرواز چارتر ميروند و ميآيند اما ما دايما خســتگي همراهمان است. فوتبال ما بايد به اين 4 تیم آسیايي نگاه ويژهاي داشته باشد. مقابل تیمهايي بازي ميکنیم که خیلي امکاناتشان از ما بیشــتر است. همین الريان نزديک به ‪15 14،‬ بازيکن خارجي دارد که ملیت قطري برايشان گرفته است.

آخرين وضعيت مصدوميت: من از ناحیه چهارســر ران مصدومیتي داشتم اما گفتم که به بازي ميرسم و مشکلي نبود. الان هم بايد فیزيوتراپي کنم اما براي بازيهاي آينده مشکلي ندارم.

حضور جوانها در تركيب پرسپوليس: نبود برخي از بازيکنان باعث شــد که به اين بازيکنان جوان هم بازي برســد. من فکرش را هم نميکردم کــه اين بازيکنان بتوانند اينقدر راحت بازي کنند. آنها فوق العاده بودند، در شرايطي که بازي کردن در پرسپولیس خیلي سخت است.

شــايعاتي راه افتاده مبني بر اينكه نفتيها چرا قبل از بازي با پرسپوليس تمرين نكردند و همچنين اخراج دروازهبان نفت در اوايل بازي مشــكوك بوده: درباره تمرين نکردن آنها که بايد بگويم من خودم ســال قبل بازيکن نفت بودم و ميدانم چه مشکاتي آنجا هست. الان هم به مشــکات سال قبل فکر ميکنم، اعصابم خرد ميشود. من به بازيکنان نفت حق ميدهم اما همه ديدند که آنها چقدر در زمین جنگیدند و اين شــايعات و تهمتها اصا براي ما مهم نیست.

احتمال بازگشت رضاييان: بازيکنان ما تاش ميکنند که رامین هم به تیم برگردد. گاهي اوقات فشــار زيادي روي بازيکنان اســت و هر فردي نميتواند خودش را کنتــرل کند. اين اتفاق براي تمام بازيکنان رخ ميدهد اما بايد ارزش پیراهن پرسپولیس را هم بدانیم.

باشگاه كار تمديد قرارداد بازيكنان براي فصل آينده را هم آغاز كرده، شما تمديد نميكنيد؟:

شخصيت دايي به گونهاي است كه حتي به برادرش هم باج نميدهد. اين مشكل من نيست كه چرا استقلال نتوانسته سياهجامگان را ببرد و يك امتياز با پنالتي به دست آوردند كه مشكل داشته است. متاسفم كه آنها دايي را توهين و تحقير ميكنند و ميخواهند برد ما را كمارزش جلوه دهند

برانكــو ايوانكوويچ در حاشــيه تمرين ديروز تيمش با خوشــحالي از برد مقابــل نفت و ابراز رضايت از شــاگردانش گفت در كنار هواداران پرشــور پرســپوليس استحقاق اين برد را داشــته است. وي با اشــاره به كيفيت بالاي نفت و اينكه بازيكنان با تجربهاي دارد از دلايل رضايت خود از شاگردانش گفت و مصاحبه را اينطور شــروع كرد: «هميشــه بازگشت از آسيا به ليگ برتر سخت اســت و معمولا بحراني ميشــود. ديديد كه چطور استقلال و ذوبآهن به ســختي افتادند و اســتقلال خوزستان هم به سختي برد و معمولا برگشــتن به اين رقابتها دشوار اســت.ما چهار پنج مصدوم و محروم داشتيم با اين حال از روش بــازي بازيكنانم راضي بــودم و به آنها تبريك ميگويم. نياز نيســت دروغ بگوييم اما با اين برد يك قدم بزرگ به ســمت قهرماني برداشــتيم. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.