كاشاني:با اخراج رضاييان كاري درست نميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

صــادق محرمي باز هــم بهترين مهره برانکو در میدان بود و نمايشــي کامل ارائــه داد. او روز بســیار خوبي مقابل نفت پشــت ســر گذاشت و در دفــاع و حمله تــوازن داشــت.صادق بسیار ســرحال و مصمم بود و بارها با نفوذهاي خود حمــات تیمش را پايه گذاري کرد. اوج بازي درخشــان او در دقیقه 66 به تصوير کشده شد که قصد داشت با يک نفوذ فوق العاده و حرکتي انفرادي و تماشــايی دروازه نفت را باز کند امــا براي ثبت يکــي از زيباترين گلهاي لیگ بدشانس بود و دروازهبان جوان نفت در آخرين لحظه با پا توپ را دفع کرد.

محرمي در اين بــازي مثل ديدار با الوحده آنقدر خــوب بود و مدافعان حريــف را آزار داد که در دقايق پاياني محمد قاضي از شدت عصبانیت و بعد از دريبل خوردن از ايــن بازيکن او را عمدا زد تا از داور کارت زرد بگیرد.

بعد از اين بازي و نمايش درخشان محرمي غیبت رضايیان و حتي ماهیني چندان به چشــم نیامد. حتی برخی از هواداران پرســپولیس هــم در فضای مجازی اين بحــث را راه انداختند که بــا وجود درخشــش محرمــی جوان ديگــر نیازی بــه بازگردانــدن رامین رضايیــان نیســت و ايــن بازيکن می تواند بار پرســپولیس را در آن جناح به دوش بکشد.

هر چند اين ادعا کمی بلندپروازانه اســت اما محرمی نشان داد فوقالعاده فرصت شــناس اســت و خیلی خوب می داند از شانســی که بــه او داده اند چطور اســتفاده کند. اخراج احمدزاده در دقیقه 55 بازی با سايپا )اولین بازی نیم فصل دوم( و 35 دقیقه باقیمانده از آن مســابقه برای صادق محرمی کافی بود تا خودش را به برانکو ثابت کند .از آن به بعد اين جوان اهل اسالم درهمه بازی ها به میدان رفته و عجیب اينکه در تمام اين بازی ها يکی از بهترينهای تیمش بوده است.

رضــا کرماچعب در بــازي با نفت براي اولین بار فرصت حضور در ترکیب تیم پرســپولیس را پیدا کرد. او در يک دقیقه آخر وقتهاي تلف شده به میدان رفت و شانس گلزني هم داشت که با بي دقتي از دست داد.

با اين حال کاپیتان سابق تیم ملي جوانان بــه خاطر نیمکت نشــینيهاي پــي در پي در پرســپولیس به اردوهاي اخیــر اين تیم دعوت نشــده و حتي در فهرســت اين تیم براي حضور در اردوي آلمان ديده نميشود. در حالي که رقباي رضا کرماچعب از جمله رضا جعفري در ترکیب ثابت تیم سايپا به میدان ميرود و ديگر مهاجمــان تیم ملي جوانان مثل رضا جبیره روســتايي کم و بیش براي صنعت نفت و پیکان بــازي ميکنند. با توجه به اينکه جام جهاني زير 20 ســال از روزهاي پاياني ارديبهشت ماه در کره جنوبي آغاز ميشــود، رضا کرماچعب

فصــل قبــل و در همیــن هفتهها پیشبیني کرديم مثــل لیگ هفتم که محسن خلیلي آقاي گل شد و پرسپولیس به قهرماني رســید، مهــدي طارمي هم آقاي گل ميشــود و تیمش هم قهرمان خواهد شــد.فصل قبل نیمــي از آنچه فکرش را ميکرديم رخ داد و شــماره 9 سرخها آقاي گل شــد اما پرسپولیس با دو تفاضل گل کمتر قهرماني را از دست داد.امسال اما پرسپولیس از مدتها قبل براي قهرماني خیز برداشته و طارمي هم با جهش اخیرش ميخواهد پیشبیني ما را يک ســال ديرتر برآورده کند. در واقع هنوز فرصــت دعوت دوبــاره به اردوي تیم ملي جوانان را دارد به شــرط اينکه برانکو در هفتههاي پیش رو بیشتر از اين مهاجم جوان استفاده کند.

مهاجمي که در ســن 17ســالگي و با پیراهن نفت مســجد ســلیمان به پرســپولیس گل زده اســت و در جــام ملتهــاي جوانــان آســیا و در بازي با عربستان نشان داد، مهاجم بااستعدادي است. رکود ساســان انصــاري در گلزني باعث شــده طارمي حالا شانس اول آقاي گلي باشــد. ساسان انصاري در نیم فصل دوم فقط يــک گل زده در حالي که طارمي آمــار خوبي در اين مقطــع دارد و در 8 بازي 7 گل زده است. جالب اينکه وقتي انصاري 12 گله بــود طارمي 7 گل زده بود اما حالا مهدي در يک قدمي ساسان است.طارمي در نیم فصل دوم يک بازي در میان گل ميزد امــا با گلزني مقابل نفت اين طلسم و البته طلسم گل نزدن با پیراهن پرسپولیس در ورزشگاه تختي را شکست.

حمیــد درخشــان در مــورد پیــروزي دو بــر صفر پرســپولیس مقابــل نفت تهران گفت:«پرســپولیس خیلي خوب و عالي بازي کرد و بسیار با برنامه بود. نفت هم تیم خوبي است اما اخراج دروازهبانش در دقايق ابتدايي باعث شد که برنامههاي اين تیم به هم بريزد و مجبور به عقبنشــیني شود و کمتر حالت تهاجمي داشته باشــد. پرسپولیس هم تاش

جعفر کاشــاني درباره آخرين وضعیت رامین رضايیــان و اين موضــوع که ظاهرا برانکــو مخالف بازگشــت ايــن بازيکن به تمرينها اســت گفت: «مــن با بحث منفي موافق نیســتم. بــا اخراج رضايیــان کاري درســت نميشــود. ما بايد بــه اينها درس بدهیم. اين بازيکــن الان خافي ميکند و ما بايد بدانیم علت تخلف او چیســت؟ نبايد بگذاريم بــرود و جاي ديگري همین تخلف را تکــرار کند.» وي دربــاره حضور علیپور در باشــگاه نیز گفت:«بنده از باشگاه خارج شــده بودم که اين بازيکــن آمد و نميدانم چه اتفاقاتي افتاده اســت اما بايد اين مساله را حــل کنیم. مســلما آقــاي برانکو آنقدر باشــخصیت و فهمیده است که بهترين نظر را ميدهد. صحبتهاي او از زواياي مختلف قابل تفسیر است. ما اين موضوع را با عجله پیگیري نميکنیم و قضیه رامین رضايیان را اجازه ميدهیم به مرور حل شود. يک زخم براي آنکه خوب شود نیاز به زمان دارد».

کاشــاني در پايــان درباره مشــکات مالیاتــي کــه بــراي اعضــاي هیــات مديره پرســپولیس بــه وجود آمــده بود گفت:«انشــاءا... در حال حل شدن است. منــي که عضو هیات مديره هســتم و تا به حال نــه حقوق و نه پاداشــي گرفتهام چه کارهام کــه مالیات بدهم. ايــن تیم دولتي است و سودي ندارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.