پيوس:اين پرسپوليس بی شک قهرمان ميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

صــادق محرمــی عملکــرد فوقالعادهای داشــته و هواداران هم از او راضیانــد. برانکو وقتی اين را از خبرنگاران میشنود جواب میدهد: «بســیار خوشــحالم که هــواداران مــا اينقــدر فهیم هســتند و به من اطمینــان دارند. مهم اين اســت که هواداران مربــی تیم را قبول دارند و اينکه صادق محرمی با 20 سال سن خوب بازی میکند باعث خوشحالی ما میشــود. محرمی در کنار علیپور که 21 سال سن دارد عملکرد خوبی دارنــد. اين نفرات چنــد وقت ديگر مثل احمدزاده، انصاری، مســلمان، کامیابینیا، رفیعی و... به بهترين سن خود میرســند. در کنار اين نفرات، نفراتــی مثل ســیدجال، امیری و ماهینی را داريم که به رشــد کامل رسیدند.»

سرمربی پرســپولیس در رابطه بــا عملکــرد خوب صــادق محرمی در لیگ قهرمانان آســیا و اينکه آيا ممکن است با توجه به حضور نفرات همپســت اين بازيکن نیمکتنشین شــود گفت: «هیچ کسی محرمی را عوض نمیکند.

او بازيکن فیکس ما اســت و در بازیهايی که به میدان رفته عملکرد خوبی داشــته است. او در آسیا عالی ظاهر شــده و در لیگ هــم بازی به بازی بهتر میشــود. البته يک مساله را فرامــوش نکنید محرمی بســیار جوان اســت و او گاهی بالا و پايین خواهد داشــت. اين اتفــاق برای هر جوانــی میافتــد. بازيکنــان جوان همیشه يک خط را دنبال نمیکنند و گاهــی بالا و پايین دارند. ما به اين بازيکن اعتماد داريم و میدانیم روز بــه روز بهتر خواهد شــد. او فضای بسیاری برای پیشرفت دارد».

سرخپوشان پرسپولیس طبق روال معمــول بعد از هر بازي از ســاعت 11 ديروز در ورزشگاه شهید کاظمي حاضر شدند تا تمرينات ريکاوري خود را پشت سر بگذارند اما با توجه به شرايط نامساعد جوي و همچنین آبگرفتگي زمین چمن مجبور شــدند در سالن بدنسازي تمرين کنند.

مطابق روال معمول و طبق تصمیم برانکو بازيکناني که در ديدارمقابل نفت به میدان نرفته بودند بعد از کار با وزنه، تمرينــات با توپ خــود را نیز در همان سالن بدنسازي انجام دادند اما بازيکنان ثابت با حضور در زمین چمن، فقط دور زمین دويدند.

نفراتي چــون کامیابينیا، انصاري، ماهینــي و امیــري به همــراه تعدادي از بازيکنــان جوان به مــدت 20 دقیقه تمرينات هوازي را انجام دادند.همچنین رامین رضايیان که بــا تصمیم برانکو از حضــور در تمرينات سرخپوشــان منع شــده ديروز هم مثل روزهاي گذشــته غايب بود.

مسوولان ورزشگاه شهید کاظمي با توجه به آبگرفتگي زمین چمن به دنبال اين هســتند تا با روش ســنتي شرايط را براي تمرين پرســپولیس در روزهاي آينده مهیا کنند. تمرين امروز هم ساعت 11 در ورزشگاه شــهید کاظمي برگزار خواهد شد.

فرشــاد پیــوس بعــد از بــرد خوب پرســپولیس مقابل نفت ميگويد: «گرچه فوتبال است و توپ گرد اما اين پرسپولیس که من ديــدم قطعا قهرمان اســت. قبا گفتهام و باز هم ميگويم که پرســپولیس ســه هفته قبل از پايان مسابقات قهرمان خواهــد شــد. حالا بــا بازگشــت رامین رضايیان تیــم بهتر هم خواهد شــد. در پرســپولیس ‪15 14،‬ بازيکن در شــرايط بســیار خوبي قرار دارنــد. وقتي به برنامه بازيها نگاه ميکنیــم ميبینیم در ادامه لیگ حريفي آنچناني هم برابر پرسپولیس حضور نخواهد داشت.»

وي در پاسخ به اين سوال که آيا جاي رضايیان را در اين بازي خالي ديد يا خیر گفت: «بله. جايش خالي بود. او ارسالهاي کم نظیري انجام ميدهد. حالا يک اشتباه کرده و خودش هم به اشــتباهش پي برده وعذرخواهي کرده است حتما بايد برگردد. خوب شــد که باشــگاه او را جريمه کرد. ديويــد بکام بهترين بازيکــن دنیا بود که فرگوسن با لنگه کفش او را کتک زد پس در تمام دنیا اين اتفاقات ميافتد.»

مهاجــم اســبق پرســپولیس درباره طارمي گفت: «مهدي بايد آقاي گل شود. پرســپولیس هافبکهايي مثل احمدزاده، مســلمان، رفیعــي و ... دارد که پاسهاي روبه جلوي عالي ميدهند. آنها در بازي با نفت هــم مهدي را در موقعیتهاي خوبي قرار دادند. او ميتواند به موازات قهرماني پرسپولیس آقاي گل بشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.