مفيد براي پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

قانون منع جذب خارجيها

گفته ميشــود فدراســیون فوتبال طرح جديدي را مصوب کرده که ميتواند از ورود بازيکنان خارجي تیمهاي ايراني جلوگیــري کند.به موجب ايــن قانون، تیمهايــي که در کمیتــه انضباطي فیفا، پروندهاي از ســالهاي گذشته مبني بر پرداخت نشــدن حق و حقــوق بازيکنان و مربیان خارجي خود داشــته باشــند، تا زماني که اين مطالبات تســويه نشود، نميتوانند بازيکن و مربي خارجي ديگري را جذب کنند.

در حال حاضر تیمهاي پرســپولیس و تراکتورسازي از برجسته ترين تیمهاي بدهکار در فیفا هســتند که حق و حقوق بازيکنان و مربیان سابق خود را ندادهاند و بــا اين قانون نميتوانند بازيکن و مربي خارجي جذب کنند.

هــر چند ظاهرا هنــوز اين قانون به باشگاهها اباغ نشــده و مشخص نیست که آيــا مقاومتهايي در قبال آن صورت خواهد گرفت يا اصا فدراسیون جديتي در اجــراي آن به کار ميگیــرد يا نه اما حداقل براي پرســپولیس قانون مفید و خوبي خواهد بود.

سالهاي سال اســت پرسپولیس به خاطر جــذب بازيکنان بيکفیت خارجي و قراردادهــاي کانــي که با آنها بســته ميشــود همه جوره متضرر ميشود.نمي خواهیــم بــه ســالهاي دور برگرديم و سیاهه خارجيهاي ناکارآمد پرسپولیس طي دهــه اخیــر را رديــف کنیم.کافي اســت به کارآيي خارجيهاي اين فصل پرسپولیس نگاه کنیم و ببینیم هزينهاي که برايشان شــد با کارآيي شان تناسب دارد يا نه.

جــدا از بوژيدار رادوشــوويچ کروات که دروازهبان نســبتا قابلي اســت و رقم قراردادش هم بالا نیســت ســه خارجي ديگر اين تیم به خاطر ناکارآمدي يا دلايل ديگر از تیم جدا شــدند.اولین نفر آنتوني گولــچ بود که هیچ کس نفهمید چرا آمد و چرا اينقــدر زود رفت.اوکراينيها هم با وجود ناکارآمدي و اثبات بي کیفیت بودن شــان تا نیم فصل ماندند و بعد رفتند.اما نکته اينجاســت که با همه اين بازيکنان قرارداد دوســاله بسته شــده بود و فسخ قرارداد و تسويه حساب با آنها يا شکايت اين بازيکنــان هزينههــاي زيادي روي دست باشگاه ميگذارد يا گذاشته است.

هر چند پرسپولیس در صورت صعود به جمــع 8 تیم برتر لیــگ قهرمانان در فصل آينده در تابســتان سال بعد نیاز به جذب بازيکنان خارجي با کیفیت دارد اما اگر قرار به جذب نفراتي مثل پلي يانسکي و پريموف باشد همان بهتر که اين قانون به صورت سفت و سخت براي اين باشگاه و ديگر باشــگاههاي بدهکار و در معرض محرومیت و جريمه اعمال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.