درخشان:پرسپوليسبهزوديقهرمانميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

من الان به تنها چیزي که فکر ميکنم بازي با استقال خوزستان است. اين مسائل مربوط به آخر فصل ميشود. کرد نفــت را در محوطه جريمهاش نگه دارد. بعد از آنکه پرسپولیس يک گل زد، نفت ديگر چیزي براي از دست دادن نداشت و روبه بازي هجومي آورد، ولي در مجموع اين پرسپولیس بود کــه با خاقیت بازيکنانش توانســت گل دوم را هــم بزند.» درخشــان در مورد غیبت 4 بازيکن اصلي پرســپولیس در اين مسابقه گفت: «وقتي تیمي از نظر تاکتیکي به خوبي کار ميکنــد، بازيکنان دســتورات تاکتیکي را خوب اجرا ميکنند، البته داشــتن بازيکن باکیفیــت مهم اســت. با اين حــال در بازي با نفــت بازيکنــان جايگزين هم دســتورات تاکتیکي را بهخوبي اجرا کردند و پرسپولیس برنده شد.» سرمربي سابق پرسپولیس درمورد قهرمانــي احتمالي اين تیــم در لیگ برتر و همچنیــن خیز ايــن تیم بــراي قهرماني در آسیا گفت:«پرسپولیس با اين روش که بازي ميکند و پس از بازگشت محرومانش، بهزودي قهرماني لیگ برتر را لمس ميکند اما کار در آسیا بسیار سخت است. پرسپولیس ابتدا بايد از گروهش صعود و سپس تاش کند به جمع 4 تیم برتر آســیا برسد. قهرماني در آسیا کار بسیار دشواري است ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.