پرسپوليس بدون غايب

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

شــايد کمي عجیب باشــد اما به احتمــال فراوان پرســپولیس در بازي حســاس پنجشــنبه مقابل اســتقال خوزســتان احتمالا همــه نفراتش را در اختیــار خواهد داشــت. اين هفته پرســپولیس بازيکن محــروم ندارد و اگر طي دو ســه روز آينــده اتفاقي در تمرينات رخ ندهد بازيکن مصدوم هم نخواهد داشــت و بعد از مدتها از اين حیث متضرر نخواهد شــد.تنها بازيکن باتکلیف رامین رضايیان است که بعید است براي اين بازي هم مجوز بازگشت به تیم را بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.