برانكو به باشگاه برنامه داد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

برانکــو ايوانکوويچ ديــروز بعد از تمرين برنامه تیمش را تا پايان ســال 95 تنظیــم کــرد و آن را همــراه با بازيکنان مورد نیازش براي فصل بعد به باشگاه اعام کرد. سرمربي سرخپوشان اين خبر را تايید کرد. وي در فهرســت موردنظرش براي فصــل آتي، نفرات و گزينههاي جالــب توجهي را قرار داده اســت تا در جهت تقويت سرخپوشان براي فصل آينده تدارکات لازم صورت گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.