عكس يادگاری مسلمان با هواداران

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

محســن مســلمان هافبــک خوشفکر پرســپولیس که روز خوبي مقابل نفت پشت سر گذاشت، ديروز مورد توجــه هواداران ايــن تیم در استاديوم شهید کاظمي قرار گرفت و در حالي که آنها از روي ســکوها درخواست عکس با بازيکن محبوب خود را داشــتند، به خواســته آنها احترام گذاشــت و عکسي به يادگار با آنها گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.