14 بازيكن نوجوان واليبال از امروز در كيش اردو ميزنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پشــت خط زن تيم واليبــال پيكان ميگويد خوشــحالم كه فيناليست شديم اما شادي حضور در فينال ديگر تمام شد و بايد به بازي برابر سرمايه فكر كنيم.

اميــر غفور درمورد پيــروزي تيمش برابر شــهرداري اروميه و صعود به فينال رقابتهاي ديگ برتر باشــگاههاي كشور ميگويــد: «بــازي كيفيت فنــي بالايي نداشت، چراكه هر دو تيم استرس داشتند و ميخواستند با هر شرايطى پيروز شوند و در فينال حضور پيدا كنند.»

او ادامــه ميدهــد: «بازيكنان هر دو تيم تمركز بالايي روي امتيازهاي حساس نداشــتند و فكر ميكنــم همين موضوع يعني عــدم تمركز كافي و اســترس زياد

دهميــن اردوي آمادهســازي تيــم واليبال نوجوانان پســر ايــران در شــرايطي به ميزباني كيش برگزار ميشود كه سرمربي اين تيم، 14 بازيكن را براي حضور در اين مرحله از اردو دعوت كرد. يازدهمين دوره مســابقات واليبال قهرماني نوجوانــان پســر زيــر 19 سال آسيا و انتخابي جهان از هشتم تا شــانزدهم فروردين ماه سال آينده به ميزباني ميانمار با حضور 14 تيم برگزار ميشود و تيــم واليبال نوجوانان ايران مدافع عنوان قهرماني اين رقابتها، با تيمهاي كره جنوبي و بنگلادش در گروه دوم دور مقدماتي همگروه است. براي اينكه نوجوانان ايران بــا آمادگي خوبي در اين رقابتها حاضر شــوند، اردوها به طور مدام دنبال ميشود به طوري كه نهمين اردو دوشــنبه شب به پايان رســيده و دهمين اردو از امروز )ســه شنبه( در جزيره كيش آغاز ميشود. محمد وكيلي، سرمربي موجب شــد تا كيفيت بــازي چندان بالا نباشد.»

پشــت خط زن تيم واليبــال پيكان درباره عوامل پيــروزي تيمش نيز توضيح ميدهد: «خدا را شــاكرم كه توانســتيم به كمــك تجربه بازيكنان مــان و كمك بازيكنــان ذخيره اين بازي حســاس را به ســود خود رقم بزنيم و فيناليست شويم. بايد از هواداراني كه در اين شــرايط ما را تنها نگذاشتند هم تشكر كنم.»

غفــور ادامــه ميدهــد: «تعــدادي از تماشــاگران در بــازي برابــر اروميه از همشهريان من بودند، آنها از كاشان خود را به ســالن مسابقه رساندند كه از آنها هم تشكر ميكنم. كاشان بعد از باريج اسانس تيــم واليبــال نوجوانــان بــراي اين مرحلــه از اردو مرتضي شريفي، اميرمحمد فلاحتخواه، اميرحســين توختــه، محمدحســين راســتي، مهدي جلوه، علي طبــري، احســان دانــش دوســت، صابــر كاظمــي، ســهيل كمــال آبــادي، حســين ســليمان اهري، محمدرضــا حضرتپــور، مهــران فيض امام دوســت، مهــدي جعفروند و محمدرضا طهماسبي را به اردو دعوت كرده است. سيد عليرضا دريابيگي بهعنوان سرپرست، محمد وكيلي )سرمربي(، غلامرضا مومني مقدم، عليرضا طلــوع كيان و حميد جعفــرزاده )مربيان(، مجيد عباسخواه )ماســاژور( و بهــزاد ميرزايي بهعنوان فيزيوتراپ تيم ملي واليبال نوجوانان را در اين اردو همراهــي ميكنند. تيم واليبال نوجوانان ســاعت 10:30 امروز )سه شــنبه( راهي كيش ميشود و روز پنج شنبه 26 اسفندماه به تهران برميگردد. تيمي در ليگ نداشــته اما كاشــانيها به شدت عاشــق واليبال هســتند. اميدوارم كه دوباره كاشان بتواند در ليگ تيمداري كند ».

پشــت خط زن تيم واليبال پيكان در خصــوص بازي فينال مقابل ســرمايه نيز ميگويد از اينجا به بعد شادي كردن تمام شد و تنها به بازي فينال و كسب قهرماني فكر ميكنيم. سرمايه هم بازيكنان خوبي دارد و شكســت دادن پيــكان براي بانك سرمايه و برعكسش كار سختي خواهد بود.

بازي اول فينال بيــن پيكان و بانك ســرمايه عصر فردا در خانه واليبال برگزار ميشــود و جــدال اين دو مدعــي براي قهرماني آغاز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.