چيريچ: پتانسيل بازيكنان از توانايي فعلي شان بالاتر است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملــي واترپلو به هــر ترتيبي بود خــود را در جمع تيمهــاي اعزامي به بازيهاي همبســتگي كشورهاي اســلامي جاي داد. تيــم ملــي واترپلــو نزديــك بــه دومــاه براي آمادهســازي جهت حضور دراين رقابتهــا زمان در اختيار دارد.

اين در شــرايطي است كه سرمربي تيم ملي واترپلو از وضعيت ملي پوشان رضايت نسبي دارد: «شرايط مليپوشان خوب است، ولي پتانسيل آنها از تواناييهايي كه الان دارند بســيار بيشتر است. بايد تمام تلاش خود را انجام دهيم تا به شــرايط بهتر از اين دست يابيم. تا بازيهاي آسيايي زمان داريم و بايد اختلافات خود با تيمهايي مثل ژاپن، قزاقســتان و چين را به حداقل برسانيم تا نتايج خوبي كسب كنيم.»

الكســاندر چيريچ ميگويد: «به صورت كلي نميتوانم بگويم كه ناراضي هســتم امــا 100 درصد هــم راضي نيســتم. براي اينكه شرايط اردوها و تيم ملي بهتر شــود بايد همه خانواده واترپلو و مسوولان به دغدغــه بازيكنان توجه كننــد. ســطح واترپلو در حــال حاضــر با شــرايط موجود رضايتبخش است، ولي براي رسيدن به سطوح بالاتر نياز به توجه بيشتري است.»

چيريچ ادامــه ميدهد: «تا قبل از شــروع مســابقات كشــورهاي اســلامي يــك كاپ در گرجســتان داريم. پس از ايــن بازيها و قبل از شروع رقابتهاي قهرماني جوانان جهان مسابقات صربســتان را خواهيم داشــت. پــس از اين دو، بازيهاي جوانان را پيشرو داريم كه خوشبختانه ما از تمامي ردههاي ســني براي تيم ملي واترپلو بازيكن داريم و اين يك نقطه قوت براي تيم ملي به شمار ميرود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.