رقابت 15 كانديدا براي يك صندلي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

انتخابات فدراســيون هندبــال امروز برگزار ميشود تا تكليف اين فدراسيون بعد از مدتي حاشــيه و بلاتكليفي روشن شود. اين مجمــع انتخاباتي در شــرايطي امروز برگزار ميشود كه ابتدا 17 نفر براي حضور در اين رقابت ثبت نام كردند اما با انصراف خســرو نصيري و احمد ســعادتمند – كه ديروز انصراف داد- رقابت امروز بين 15 نفر انجام ميشــود كه البته پيشبيني ميشود در فاصلــه چند ســاعت مانــده تا مجمع يــا در حين برگــزاري مجمــع انتخاباتي، تعدادي ديگــر از كانديداها انصراف دهند. با توجه به شــرايطي كه وجود دارد به نظر ميرســد عليرضا رحيمي، رييس ســابق اين فدراســيون بيشترين شــانس را براي رياســت دارد اما نبايد از مرتضي حسنپور كه حمايت ابوالحســن مهدوي را دارد نيز غافل شد.

آنچــه در اين ميــان اهميــت دارد اين اســت كــه فضاي مســموم هندبال و جوسازيهاي حاميان كانديداها در فضاي مجازي و انبوهي از توهينها و ناســزاها و اكاذيــب در فضاي مجــازي و جناحبندي در اين رشــته باعث شده شــاهد يكي از پرحاشيهترين انتخابات تاريخ ورزش ايران باشــيم و بايد ديد در نهايت چه كســي بر صندلي رياســت اين فدراسيون مينشيند. اتفاقي كه به نظر نميرسد ارزش اين همه حواشــي و بد و بيراه گفتن به همديگر را داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.