10 كشور در مسابقات آزمايشي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســوولان برگزاركننــده بازيهــاي آســيايي 2018 در تلاش هستند براي رفع نقص ورزشگاههاي خود مسابقات آزمايشي را برگــزار كننــد. مســوولان برگزاركننده بازيهــاي آســيايي 2018 اعــلام كردند ورزشــگاههاي ميزبان تا پايان اكتبر كامل خواهند شــد. دوا بروتو دبيــر كل ورزش و جوانان اندونزي در جلســه بــا نمايندگان كشــورها ايــن قــول را داد تــا جاكارتا و پالمبانــگ بــراي ميزباني ايــن بازيها تا اكتبــر آمــاده شــوند. در نشســتي كه در اندونزي برگزار شــد، درخصوص مسابقات آزمايشــي نيز بحث و گفتوگو شد تا برخي مسابقات امسال برگزار شود. در اين صورت نقاط ضعف بــراي بازيهاي 2018 برطرف خواهد شد. قرار است مسابقات دووميداني، تيراندازي با كمان، بوكس، فوتبال، پنجاك سيلات، تكواندو، واليبال و وزنهبرداري بين ماههاي اكتبر و نوامبر برگزار شود. قرار است 10 كشــور در 8 رشته ورزشــي به صورت آزمايشي شركت كنند.

حيدر فرمــان مدير اجرايي شــوراي المپيك آســيا نيــز در گفتوگويي درباره نگرانيهايــي كــه در خصــوص برگزاري مســابقات در 2 شهر وجود دارد، گفت: «ما قبلا اين تجربه را داشــتهايم و مسابقات هم به خوبي برگزار شــد. در تلاش هســتيم تا بهترين امكانات را فراهم كنيم. ورزشكاران هم زماني كه به اينجا بيايند ميبينند همه چيز فراهم است ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.