آغاز هفته پاياني ليگ آبهای آرام از فردا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفته پاياني ليگ آبهاي آرام در بخش مردان و بانوان 18 و 19 اســفندماه به ميزباني درياچه آزادي برگزار ميشــود. پس از برگزاري 3 هفته مســابقه در بخش بانوان و آقايــان، هفته پاياني ليگ آبهــاي آرام برگزار ميشــود. اين رقابتها 18 اســفندماه در بخش مردان و 19 اســفندماه در بخش بانوان برگزار ميشود. ليگ آقايان در 9 ماده با حضور 7 تيم و ليگ بانوان در 7 ماده با 9 باشگاه انجام ميشود. تاكنون در جدول ردهبندي ليــگ آبهاي آرام آقايان، باشــگاههاي فرماندهي مرزباني ناجا، مقاومت و پاس قوامين در ردههاي اول تا سوم قرار دارند. در بخش بانوان نيز باشگاههاي تايد واتر، مديريت، برهان مبين و مقاومت ردههاي برتر را به خود اختصاص دادهاند.

آلپاین جوانان و نوجوانان آسيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.