19 اسفند مرحله حذفي ليگ برتر تنيس روي ميز بانوان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله حذف ليگ برتر تنيس روي ميــز بانوان 19 اســفند در آكامي انقلاب برگزار ميشود.

كميته مســابقات فدراسيون تنيــس روي ميــز برنامــه ايــن مرحله را اعلام كرد كه براســاس برنامهريــزي انجام شــده، چهار تيم راه يافتــه يعني مس كرمان، ذوبآهن، آكادمي رهــام اهواز و مناطــق نفت خيز جنوب بايد 19 اسفند ماه در آكادمي تنيس روي ميــز انقلاب با يكديگــر به رقابت بپردازند.

برنامه اين رقابتها كه از ساعت 9:30 آغاز ميشــود، به اين شــرح است: ذوبآهن .............. آكادمي رهام اهواز مس كرمان ..........مناطق نفتخيز جنوب

فينــال رقابتهــا هم ســاعت 18:30 برگــزار و قهرمان مشــخص ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.