اسكيبازهاي ايران نايب قهرمان شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي اسكي آلپاين قهرماني جوانان و نوجوانان آسيا با درخشش اسكي بازان ايراني و كســب عنوان نايب قهرماني به پايان رســيد. در رقابتهاي اسكي آلپاين قهرماني جوانان و نوجوانان آســيا اســكي بازان ايران با كســب يك عنوان نخســت و دو مقام دوم در مجموع نايب قهرماني آسيا را به دست آوردند. در اين رقابتهــا در رده جوانان عليرضا احمدپور بالاتر از ديگر رقباي آســيايي خود در جايگاه نخست قرار گرفت و علي عليزاده در رده نوجوانان بهعنوان دوم دست يافت. همچنين در بخش دختران و رده جوانان عاطفه احمدي بهعنوان ارزشــمند دومي دست پيدا كرد. تيم اسكي آلپاين جوانان ايران به سرمربيگري باقر كلهر در بيست و ششمين دوره رقابتهاي اسكي آلپاين قهرماني جوانان و نوجوانان آسيا در لبنان حضور پيدا كرده است. در اين رقابتها كره جنوبي بهعنوان نخست آسيا رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.