هاشمي: تاقبل از عيد حوالهها پرداخت ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هميشه سالها براي من خوب بوده و سال بدي نداشتيم.

اما امسال شــما به بزرگترين آرزوي كاري خود رسيديد. سرمربيگري تيم ملي كشتي آزاد آرزوي همه قهرمانان اين رشته است.

آرزوي مــن مثمرثمر بودن اســت. حالا فرقي نميكند كجا باشم.

مگر ميشود كه فرقي نكند؟ سرمربيگري نوجوانان با بزرگسالان فرقي نميكند؟

بزرگسالان مسووليت بيشتري دارد. ضمن اينكه اگر سرمربي بزرگسالان باشيد و كارآيي نداشته باشيد عنوان به چه دردي ميخورد؟

با بزرگسالان قهرمان جهان شدن خيلي فرق دارد تا اينكه با جوانان قهرمان جهان شويد.

اميدوارم كه اين مهم رخ بدهد. پس آرزوي ســال 96 ميتواند رسيدن به قهرماني جهان باشد؟

آرزو ميكنــم يك دل و همدل باشــيم. آرزو ميكنم بتوانيم تا پاي جان خوب كار كنيم حالا نتيجه چه ميشود مهم نيست. مهم تلاش كردن و خوب كار كردن است. نتيجه دست خداست. اما اگر خوب كار كنيد و نتيجه نگيريد؟

قاضــي اصلي خداســت. او بهتر از هر كســي ميداند كه ما چه ميكنيم.

آرزو ميكنيم شما به همه آرزوهاي خوبتان برسيد.

من هم براي شما و مردم ايران آرزوي بهترينها را دارم.

در شــرايطي كه برخي از قهرمانان از سكههاي دريافتي در روز مراسم تجليل از قهرمانان گله مند هســتند و به مقدار كم پاداشها انتقاد ميكنند معاون وزير ورزش و جوانان ابراز خوشــحالي ميكند كه اين مراســم برگزار شــده است. او ميگويد: «خوشــحاليم كه اين توفيق پيش آمد در پايان ســال 95 از عزيزاني كــه در المپيك ريــو و پارالمپيك و قهرماناني كه در طول ســال 94 مدال كسب كرده بودند، در ســطح جهاني و آسيايي و كساني كه شامل آييننامه تشويق دولت ميشوند، در اين مراسم در خدمتشان بوديم.»

مناف هاشمي ميگويد: «با حضور روحاني رييس جمهوري، حدود 34 نفر هداياي جمع را تحويل گرفتند و در اين بين كساني را داشتيم كــه در دو رشــته مدالآور بودند، مثل ســاره جوانمردي كه 300 ســكه طلا بابت مدال طلا و 100 سكه بابت مدال نقره گرفتند. در اين مراسم تقدير از يك سكه تا مجموع 450 سكه هم داشتيم.»

معاون وزير ورزش و جوانان ادامه ميدهد: «باعث خوشحالي است دولت قولهايي كه به قهرمانان داده بود را به نتيجه رســاند، هر چند اين مراســم با يك تاخير مختصري برگزار شــد. در سالهاي قبل تجربه خوبي داشتيم و در ســه سال گذشــته قهرماناني كه در سالهاي قبل هم مدال گرفته بودند تشــويق كرديم و سعي ميكنيم تا قبل از عيد هم تعداد زيادي از حوالهها را پرداخت كنيم و الباقي در فروردين ماه پرداخت ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.