اردوي تيم گلبال جوانان از اواخر فروردين آغاز ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

»

مرحله نخست اردوي آمادگي تيم گلبال بانوان جهت حضور در مسابقات پاراآسيايي جوانان از اواخر فروردين در مجموعه ورزشي شهيد هرندي تهران آغاز ميشــود. اين اردو براي آماده ســازي تيم ملي جهت حضور موفق در بازيهاي پاراآســيايي جوانان انجام ميشود كه 15 ورزشكار دعوت شدهاند. سومين دوره مسابقات پاراآسيايي جوانان آذرماه سال آينده در 10 رشته در كشور امارات برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.