اسفندياري : قهرماني پارسيها را متوقف ميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ديدارهــاي پاياني ليگ برتر ووشــو در حالي امــروز به پايان ميرسد كه ديدار دو تيم دانشگاه آزاد و پــارس جنوبي به طورحتم يكي از ديدارهاي جذاب به شمار ميرود. رقابتي كه در آن برترين ســانداكاران و عنوانــدار جهان و آســيا برابر هم حاضر ميشــوند. هر دو تيــم همه رقابتهاي خود را با پيروزي پشت سر گذاشتهاند و درآســتانه برگزاري اين مسابقه كري خواني دو تيم نيز آغاز شده است.

ســرمربي تيــم دانشــگاه آزاد تاكيــد دارد كــه امروز جام قهرمانــي را بالاي ســر ميبرند. علــي اســفندياري ميگويــد: «خوشــبختانه در چنــد هفتــه اخيــر تمرينات بســيار خوب و منظمي را پشــت سر گذاشتيم و ووشوكاران دانشــگاه آزاد چه از لحاظ بدني و چه از لحاظ روحي در شرايط ايدهآلي به سر ميبرند. به اميد خدا امــروز قصد داريم با پيروزي در مسابقه نيمهنهايي به فينال برســيم و در فينال نيز نوار قهرمانــي پارس جنوبــي را قطع كنيــم و اين عنوان را به دســت بياوريم.»

البتــه دانشــگاه آزاد پيش از رســيدن به فينال بايد از ســد تيم پاس قواميــن بگذرد: «بازي نيمهنهايــي به هيچ وجه آســان نيســت ولي با اين حال عزممان را براي رســيدن بــه فينال جزم كرديم و بــا تكيه بر كمك خدا و همت بچهها سعي ميكنيم ضمن رســيدن به اين هــدف در فينال نيز آنطور كه شايســته شأن تيم دانشگاه آزاد اســت ظاهر شويم. تــا به حال چندين بــار به فينال رســيدهايم و هميشــه توانستيم يكي از دو تيم مدعي ليگ ووشو كشــور باشــيم.اما اين بــار جام قهرماني را ميخواهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.