كاراتهكاهاي طلايي دركشورهای اسلامی به آسيايي ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

طلاييهاي بازيهاي كشورهاي اسلامي جواز حضور مستقيم در پانزدهمين دوره مســابقات قهرماني آسيا قزاقستان را به دست ميآورند.

ســرمربي تيم ملي كاراتــه درباره انتخاب نفــرات اعزامي به رقابتهــاي قهرماني آســيا ميگويــد: «آنهايي كــه در بازيهاي كشورهاي اسلامي صاحب مدال طلا ميشوند جواز مستقيم حضور در مسابقات قهرماني آسيايي را به دست ميآورند و ساير نفرات هم با نظر كادر فني انتخاب ميشوند.»

شــهرام هــروي ادامه ميدهــد: «پيش از اين قــرار بود در رقابتهاي كاراتــه وان مراكش حضور پيدا كنيم اما به دليل اينكه بايد اسامي نفرات اعزامي به كشورهاي اسلامي پيش از كاراته وان مراكش اعلام شــود از همين رو حضور در كاراتــه وان امارات در دســتور كار ما قرار گرفت كه نتايج به دســت آمده در اين پيكارها بهعنوان اولويت دوم در انتخاب نفرات اعزامي به باكو است».

مرحله اول انتخابي تيم ملي 22 اسفند ماه برگزار ميشود كه نفرات اول و دوم هر وزن مســتقيم وارد اردو ميشوند و در صورت صلاحديد كادر فني نفراتي كه شرايط حضور در اردوهاي تيم ملي را دارند نيز دعوت ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.