انصراف كشتي خوزستان از حضور در مسابقات بلغارستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دارنده مدال طلاي سنگين وزن كشتي فرنگي آســيا معتقد اســت آســيبديدگي قاسمي مســووليتش را ســنگينتر ميكند. بهنام مهديزاده با اشــاره بــه حضورش در جام جهاني كشتي فرنگي گفت: «تمام تيمها بــا بهترين نفــرات خود گام بــه جام جهاني ميگذارنــد و با قــدرت به ميــدان خواهند آمــد؛ بچهها نيــز از انگيــزه و روحيه بالايي برخوردار هســتند و اميدواريــم بتوانيم دل مردم ايران را شاد كنيم.» دارنده مدال طلاي آســيا درباره مصدوميت قاسمي و سنگينتر شــدن مســووليتش ادامه داد: «متاســفانه آســيبديدگي قاســمي مســووليت من را ســنگينتر ميكند. اميدوارم قاسمي شرايط حضــور در جام جهاني را پيدا كند تا فشــار مسابقات كمتر شود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.