آزمايش هوگوپوشان جهاني در مسابقات يونان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملي تكواندو مردان جهت آمادگي براي حضور در رقابتهاي قهرماني جهان در مســابقات يونان شركت ميكند. اين مسابقات از روز هفتم ارديبهشت ماه برگزار ميشود. مسابقات يونان از سطح فني بالايي برخوردار است كه داراي امتياز رنكينگ جهاني و المپيكي اســت. اين تنها مســابقه تداركاتي اســت كه شاگردان مهدي بيباك در طول دوران آمادهسازي خود براي رقابتهاي جهاني در آن شركت ميكنند. كادرفني تيم ملي تكواندو 5 مرحله اردوي تمريني براي اردونشينان در نظر گرفته است كه اولين مرحله اردوي تمريني تيم ملي تكواندو با حضور 24 تكواندوكار از اوايل هفته جاري در آكادمي ملي المپيك برپاســت. باتوجــه به برگزاري همايش بينالمللي داوري بــه ميزباني مركز جهاني، اردوي هوگوپوشــان در آكادمي دنبال ميشود و از هفته آينده شاگردان بيباك به خانه تكواندو برميگردند. تيم ملي تكواندو ايران، سال آينده رقابتهاي قهرماني جهان را پيش رو دارد. اين مسابقات تيرماه به ميزباني كره جنوبي مهد ورزش تكواندو برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.