تغيير زمان برگزاري رقابتهاي پاراتكواندو قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي پاراتكواندو قهرماني آســيا كه قرار بود فروردين ماه در كشور كره جنوبي برگزار شــود، تيرماه برگزار خواهد شد. مسابقات قهرماني آسيا ابتدا قرار بود تيرماه ســال 1396 در كشور كره جنوبي برگزار شود كه زمان آن جلو افتاد و مقرر شــد فروردين ماه ســال آينده برگزار شود اما با اعلام فدراسيون جهاني تكواندو زمان برگزاري اين رقابتها براي دومين بار تغيير كرد. براســاس اعلام جديد فدراســيون جهاني تكواندو، اين رقابتها تيرماه سال 1396 در كشــور كره جنوبي برگزار خواهد شد. اردوهاي آمادگي تيم ملي نيز قرار بود از پنجشــنبه پنجم اســفندماه آغاز شود كه با تغيير زمان برگزاري رقابتهاي قهرماني آسيا اردوها نيز لغو و به سال آينده موكول شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.