کروس: وايگل بازيكنی در اندازه جهانی میشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ستارههای سرحال رئال آماده يكسره کردن کار ناپولی ناپولی برای تداوم پيشــروی تاريخــیاش در فصل جاری ليگ قهرمانان اروپا چالش بزرگی پيش روی خود میبيند. سفر سه هفته پيش آبیپوشــان جنوب ايتاليا به خانه پرافتخارترين تيــم فوتبال اروپا، اگرچه آغاز خوبی داشــت امــا در نهايت با شكســتی تلخ خاتمه يافت. شكســت 3 بر يــك در خانه رئال مادريد، تمام آن چيزی بود كه عايد شاگردان مائوريسيو ساری در دور رفــت از مرحله يك هشــتم نهايی ليگ قهرمانان شــد و حالا آنهــا برای صعود به مرحله يك چهــارم نهايی رقابتها كــه مانند حضورشــان در همين مرحله از رقابتها بیســابقه خواهد بود، بايد كهكشــانیها را در ورزشگاه سنپائولو با نتيجه 2 بــر صفر شكســت دهند كه كار ســختی به نظر میرســد. ناپولی امــا برای محقق كردن اين مأموريت مشــكل از روحيه خوبی برخوردار است كه حاصل پيروزی شيرين شنبه شباش در خانه رم در هفته بيســت و هفتم سری A است. پيروزی در آن بــازی ناپولی را به فاصله 2 امتيازي رم رده دومی رســاند و شــانس اين تيم را برای كســب مجدد عنوان نايب قهرمانی و صعود مســتقيم به مرحله گروهی ليــگ قهرمانان فصل آينده افزايش داد. زدن يك گل زودهنگام در ســنپائولو كه وحشت را بر اردوی كهكشــانیها حكمفرما كند میتواند نايب قهرمان فصل گذشــته ســری A را به بقا در ليگ قهرمانــان اميدوار كند اما مهمتر از آن بســته نگه داشــتن دروازه اســت كه اين كار برابــر رئالی كه اين فصل آمار گلزنیاش در تمامی رقابتها فوقالعاده بوده، بســيار سخت اســت. رئال اين هفته در لاليگا يولين وايگل بازيكنی اســت كه توجــه همه را در اروپا به خود جلب كرده اســت. از جمله توجه تونی كروس، هافبك رئال مادريد بدون بهترين بازيكنانش يعنی كريســتيانو رونالدو و گرت بيل در خانــه ايبــار 4 بر يك برد كه در اين بــازی كريم بنزما تنها ضلــع باقيمانده از مثلث BBC خوش درخشــيد. او دو گل زد و يك پاس گل داد تا نه تنها به منتقدانش پاســخ دهد بلكه به ناپولی نشــان دهد كه بايد دغدغه مهار او را هم داشــته باشد. زينالدين زيدان، در سفر تيمش به خانه ايبار علاوه بر كريستيانو رونالــدو به تعدادی از مهرههای كليــدی خود مانند كارواخال، كروس، مارســلو و ايسكو اســتراحت داد. بيل هم كه به دليل محروميت نتوانســت به ميدان برود. به اين ترتيب كهكشانیها تقريباً با يك تركيب ســرحال و آماده برابــر ناپولی صفآرايی میكنند. را. رئال هميشه بازيكنان بااستعداد بوروسيا دورتموند را ستوده و به دنبال آنها بوده اســت. اين كه رئال واقعا به دنبال جذب وايگل باشد هنوز مشــخص نيســت، اما آنها ممكن است تحت تاثير تعريفهای هافبك خودشان قرار بگيرند. كروس در گفتوگويی توييتری گفته اســت: «وايگل بازيكنی در كلاس جهانی خواهد شــد.» وايگل در بوروسيا دورتموند در بوندسليگا 50 بازی انجام داده و يك گل هم زده است. او همچنين چهار بازی ملی در كارنامه خود دارد.

كروس دربــاره موضوعات ديگری هم صحبت كرده اســت، از جمله آيندهاش و دوران حضــورش در رئال. او گفته كه قصد ندارد پس از پايان دوران فوتبالش مربی شــود و فكر میكند كه رئال در اين فصل قهرمان لاليگا خواهد شد.

از كــروس همچنين پرســيدند كه كــدام را ترجيح میدهد: قهرمانــی در ليگ قهرمانان را، يــا قهرمانی در جام جهانی را. او هم پاسخ داده: «هر دوشان خيلی هم بد نيستند»!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.