میهایلوویچ: بلوتي بیش از 100 میلیون ميارزد!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آندرهآ بلوتي در هفت دقيقه نيمه دوم بازي تورينو با پالرمو به تنهايی 3 گل زد تا تيمش باخت را با بــرد عوض كند و اولين كســي باشد كه بعد از 17 سال در اين بازه زماني سهگانه میكند. آندري شوچنكو در ســال 2000 در اوج دوران حضــورش در ميــلان در هفت دقيقه ســه گل زد؛ او در هفت ســال بازي در روسونري 117 گل در ليگ زد. اين بازيكن 23 ســاله با گلهايش در اين پيروزي 3 بر يك تعداد گلهاي اين فصــل خود را به 22 رســاند و با اقتدار در صدر جدول قرار گرفت. او كه مبلغ فســخ قراردادش 100 ميليون يورو اســت، مورد توجه آرسنال هم بود.

سينيشا ميهايلوويچ مربي تورينو بعد از ايــن بازي به شــوخي گفت كه تيمش بعد از اين بازي مبلغ فســخ قرارداد بلوتي را بيشــتر ميكند! او به اســكاي اسپورت گفت:«ايــن يك بازي خــارق العاده بود و او خيلي ســخت مبارزه كرد مثل هميشه. حالا گلزن اول ليگ اســت اما نبايد در باد موفقيتهايش بخوابد چون ميتواند حتي بهتر از اين باشــد. تمام كنندههاي كمي مثل او وجــود دارند. او ســه پنالتي را از دســت داده وگرنه آمار بهتري داشت. اگر همينطــور ادامه دهد رييس باشــگاه بايد مبلغ فسخ قرارداد را از 100 ميليون يورو بيشتر كند چون اينطوري خريد اكازيوني محســوب ميشــود! بلوتي ميتواند يك بازيكن تاپ شــود چون هرچيزي كه براي پيشرفت لازم است، دارد و هنوز هم خيلي جوان است. او يك مهاجم كامل است چون هم تكنيك دارد و خيلي كار ميكند. با سر و پاي چپ و راست گل ميزند و هيچ وقت تسليم نميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.