پیولي: حواسم به اینتر است نه آیندهام

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

استفانو پيولي تمركز خود را روي پايان قدرتمند اينتر در سري A گذاشــته نه آينــده خودش. مربي ســابق لاتزيــو، نراتزوري را متحول كــرده و اينتــر براي كسب ســهميه اروپايي ميجنگد اما دايما شــايعات آمدن بازيكن سابق اين تيم، ديگو سيمئونه به سن سيرو تقويت ميشود. پيولي بعد از پيروزي مقتدرانه 5 بر يك در زميــن كالياري گفت بايد اين شــايعات را كنار گذاشته و روي نتايــج تيــم تمركز كنــد: «اين شــايعات روي دوشــم سنگيني نميكنــد، اگر ببــري ميگويند پديــدهاي اگر ببــازي ميگويند بايد بروي. من هميشــه حمايت باشــگاه را داشــتم، مطمئنم كه ميتوانيــم بنيان خوبــي را براي آينده بگذاريم اما بايد سخت كار كنيم تا پايان خوبي در اين فصل داشته باشيم. ما بايد به حال فكر كنيم و براي آينده برنامه بريزيم. ما اشــتباهات فني مرتكب شديم كه نبايد در آينده تكرار شود. بايد بازيهــاي باقيماندهمان را ببريم، نتايــج نظرات را عــوض ميكند اما تــا آخر بايــد با تمــام توان مبارزه كنيم ».

اينتــر كــه در چهــار بازي اخيــرش در ليگ دو باخت به دو تيــم صدرنشــين يوونتوس و رم داشته، آخرين بار در فوريه 2016 توانسته در يك بازي خارج از خانه بيش از سه گل بزند. پيولي ادامه داد: «شما ميتوانيد با آموختن از اشتباهات يك شكست به پيروزي برسيد. امروز ما موثرتر و دقيقتر بازي كرديــم و به حريف فرصت كمتري داديم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.