روزهاي روشن خامس در رئال مادرید

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

اوضاع خامس رودريگــس در رئال مادريد به ناگهان تغيير كرده است. اوضاع او در جام باشــگاههاي جهان، در اواخر سال 2016، بسيار تيره به نظر ميرسيد. اين بازيكن كلمبيايي در آن بازيها يك دقيقه هــم براي تيــم زينالدين زيدان بــازي نكرد و تبديل به نيمكتنشــيني محض شده بود. او عملا ذخيره بازيكنان ذخيــره بود. بالاتر از خامــس بازيكناني مانند ايســكو، لوكاس واســكس، ماتئو كواچيچ و ماركو آسنسيو حضور داشتند و به آنها بيشتر بازي ميرسيد. سرانجام حوصله او از شــرايط ســر رفــت و در زمســتان گفت: «دو پيشنهاد براي ترک رئال مادريد دارم و دو هفته فرصت دارم تا به آنها فكر كنم».

او در تابســتان توجه اينتر را جلب كــرده بود و اين باشــگاه حاضر بود 80 ميليــون يورو بــراي خريد او بــه رئال بپردازد اما در آن هنگام، خامس تصميم گرفته بود بماند.

اما دوران كريســمس بسيار به سود خامس شــد. او در اولين ديدارهاي رئال در ســال 2017 بازي كــرد و بهويژه در بــرد 3 بــر صفــر مقابل ســويا در جام حذفــي عملكرد خوبي داشــت. او پس از آن مســابقه گفت: «من ميمانم. من ميمانــم...» از آن هنگام هــم اوضاع به سود او تغيير كرده است.

خامس اميدوار اســت كــه تا پايان فصــل، قــراردادش را تمديــد كنند. او بهويژه انتظار دارد كــه در صورت رفتن ايســكو، قراردادش تمديد شود. قرارداد فعلي او تا 2018 است. او مايل به تمديد قرارداد نبود چون به او بازي نميرسيد و او دوست داشت كه به جاي ديگري برود و بيشتر بازي كند.

خامس فكــر ميكند كــه احتمالا اكنون ديگر قراردادش را تمديد خواهند كرد. در ديدار برابــر ايبار كه با برد 4 بر يك رئال به پايان رسيد، او نمايش خوبي داشــت. او در آن بازي هــم يك گل زد و هم يك گل ســاخت و هــم اينكه در جريان دو گل ديگر هم نقش داشــت. او گفــت: «هر گاه كه فرصــت به من داده شــود تلاش ميكنم كــه عالي كار كنم. اين چيزي است كه روي آن تمركز دارم. من ميخواهم تا ابد اينجا باشم. شما بايد آگاه باشــيد كه در زندگي و در فوتبال، هرگــز نميدانيد چه چيزي قرار اســت روي دهد اما من ميخواهم اينجا بمانم».

چند ماه آينده براي خامس كليدي خواهد بود. اگر ايسكو از رئال جدا شود، تمديــد قرارداد رئال با خامس آســانتر خواهد بود، بهويژه كه دســتمزد خامس 7/7 ميليون يورو در سال است و تمديد هم دقيقا چيزي است كه او ميخواهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.