سرمربي التعاون در يك قدمي اخراج

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

احتمال بازگشت خســرو حيدري به تركيب ثابت تيم اســتقلال در بازي مقابل ســايپا زياد است. خســرو حيدري كه در جريان بازي اســتقلال تهران با السد قطر در ليگ قهرمانان آســيا بهعنــوان بازيكن جانشــين در نيمه نخســت بازي به جاي وريا غفوري به ميــدان آمد، زننده آخرين پنالتــي اســتقلال در آن بازي هــم بود. حيــدري بعد از آن هم چنــد بازي خوب مقابــل پرســپوليس، ذوب آهــن، الاهلي امارات و التعاون عربستان انجام داد اما در بازي گذشته استقلال مقابل سياه جامگان استراحت كرد تا خستگي بازيهاي فشرده از ســاقهاي او خارج شــود. حــالا بعد از يك بازي اســتراحت، به نظر ميرســد او با آمادگي بيشــتر، گزينه منصوريان براي حضور در تركيب ثابت استقلال در بازي با سايپا خواهد بود. بخصوص كه در غياب او در بازي گذشته وريا غفوري چندان پرفروغ ظاهر نشــده و همين موضوع كار سرمربي تيم را براي جايگزين كردن خسرو راحتتر ميكند. علاوه بر اين با توجه به محروميت مهدي رحمتي، حضــور بازيكن باتجربهاي مثــل او در زمين بازي كــه بتواند وظيفه كاپيتانــي تيم را برعهده بگيرد، ضروري به نظر ميرسد.

تيم التعاون عربســتان يكشــنبه شب در رقابتهاي ليگ اين كشــور مقابل القادسيه هم شكســت خورد تا پس از شكست تلخ آنها مقابل استقلال تهراناين روند نزوليادامه پيدا كند. در همين راستا روزنامه الرياض عربستان خبر داده: «هواداران تيمالتعاون به شدتاز تاكتيك گالچا، ســرمربي رومانيايــي خود در چندبــازياخير خشمگين هســتند و خواســتار راهحلي سريع براي اين وضعيت هستند ».

روند نزولي تيم التعــاون در كنار نارضايتي هواداران اين تيم از عملكرد ســرمربياش باعث شــده كه رييس اين باشــگاه به فكــر بركناري ســرمربي تيمش بيفتد. براساس مطالبي كه در روزنامه الشرق الاوســط عربستان منتشر شده، منابع آگاهي از باشــگاه التعاون خبر دادهاند كه محمد القاسم، رييس باشگاه در انديشه بركناري كونستانتين گالچا، ســرمربي رومانيايي تيم به خاطر كســب نتايج ضعيف است. البته اين اقدام باشگاه التعاون به نظر ميرسد خيلي سريع اتفاق بيفتد زيرا باشــگاه فوتبال دســته دومي آلمريا اسپانيا رســما به گالچا پيشنهاد داده است و اين پيشــنهادباعث رفتن ســريعاو خواهد شد. تيم التعاون عربستان در دومين ديدار خود در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا مقابل اســتقلال تهران با نتيجه 3 بر صفر شكست خورده بود واين نتيجه آغازگر بحران براي نماينده عربستان بود. حالا بايد ديد در صورت بركناري اين ســرمربي، چه كســي رقيب منصوريان در ادامه مسابقات آسيايي خواهد شد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.