حاجيلو: بازي در دستگردي براي ما يك امتياز بود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

در بخشهــاي اقتصادي مواجهانــد، اين مصائب ريشه در تصميمهاي اشتباه خودشان دارد. گرچه زماني پرداختهاي نامتعــارف را گردن مربيان و مديرعامل انداخته اما اعضاي هيات مديره هم در اين موضوع سهيم هســتند و بايد اين سوال را از زماني پرســيد كه چرا و به چه دليل هيات مديره با چنين پرداختيهايي موافقت كرده اســت؟ مگر تصميمگيري دربــاره مباحث كلان مالي به عهده اعضاي هيات مديره باشگاه استقلال نيست؟ اينكه به راحتي با پرداختيهاي گزاف موافقت ميشــود نشــان ميدهد كه هيات مديره باشــگاه استقلال اراده لازم را در راســتاي كاستن از بودجهها ندارد و نميتواند جلوي درخواســتهاي نامتعارف مالي را بگيرد.

تغييــر محلبرگزاريبازياســتقلال مقابل ســايپا وبرگــزارياينبازي در آزادي، چون با نظر مســتقيم شــوراي تأمين انجام شــده با مخالفت و اعتراضي از ســوي ســايپاييها همراهنبودهامابااين حال آنها در مصاحبههاي خوداشارهايبه اين موضوع داشــتهاند كه ميتوانستند با برگزاري بازي در ورزشگاه دستگردي از امتياز ميزباني خود اســتفاده كنند. اصغر حاجيلو، سرپرست سايپا در همين رابطــه ميگويد: « مديرعامل باشــگاه ما به دنبال اين بود كه در زمين خودمان ميزبان استقلال باشيم. بازيكنان ما به زمين دستگردي عادت دارند و برگزاري بــازي در اين زمين براي مــا يك امتياز بود.» سرپرســتاستقلال دربارهاينبازي و شرايط تيمها اينطور توضيح ميدهد: « با توجه به تساوي خانگياين هفتهاستقلال مقابل سياهجامگان، بازي بسيار سختي در پيش داريم. استقلال در هفتههاي اخيرنتايج خوبي گرفتهاست وبا شرايطايدهآلازليگ قهرمانان آسيابازگشتهاست. جوانان استقلال به خوبي در اين تيم جا افتادهاند و حضور هواداران استقلال نيز كار ما را مشكل ميكنداما مطمئن باشيد ما نيز دست و پا بسته نخواهيم بود و حرفهاي زيادي براي گفتن داريم. امتياز اين ديدار براي ما مهم اســت و به آن نياز داريم.» او همچنين ميگويد: « اميدوارم شاهد بازي جوانمردانهاي باشيم و اشتباهات داوري روي نتيجه اين ديدار تاثيرگذار نباشد. مطمئن باشيد هواداران استقلال نيز فوتبال را به خوبي ميشناســند و اگر سايپا خوب بازي كند اين مســاله را درك ميكنند. استقلال تيم بزرگياســت كه براي پيروزي به دنبال ضد فوتبال نيست واين مساله كار ما را راحت ميكند.» حاجيلو به غيبت حامد لك و محمدرضا خلعتبري در مقابل استقلالاشــاره ميكند و دراين رابطه تأكيد ميكند: «ما بازيكنان جايگزين خوبي براياين نفرات داريم. حامد فلاحزاده تا قبلاز حضور لك در سايپا دروازهبان فيكس مابود و مســابقاتبزرگ زيادي را تجربه كردهاست. فلاحزاده توانايي خود را پيشاز اين نشان دادهاست و يك سنگربان ششدانگبراي تيم ما محسوب ميشود. مطمئن باشيد مشــكل دروازهباني مقابل استقلال نخواهيم داشــت. مهدي ترابي نيز براي ديدار مقابل استقلال آماده شده است و در شرايط ايدهآل قرار دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.