چشمي به تمرينهاي استقلال بازميگردد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بعد از منتفي شــدن پيوســتن روزبه چشــمي به صبا اين بازيكن همچنان بدون تيم است. پس از آن صحبتهايي مبني بر حضور روزبه چشمي در سايپا مطرح شد اما اين اتفاق هم رخ نداد تا يكي از پديدههاي فوتبال ايران در ســالهاي اخير همچنان بدون تيم بماند.

اينطور كه به نظر ميرســد باشــگاه اســتقلال به شدت پيگير اين موضوع است كه مشكل روزبه چشمي را حل كند. نصرا... عبداللهي، سرپرست استقلال درباره آخرين وضعيت روزبه چشمي توضيح ميدهد: «ما پيگير كار او هستيم. بايد ببينيم كدام تيم جاي خالي دارد تــا در اين چند بازي از او استفاده كند. سايپا روزبه را ميخواست اما جاي خالي نداشت. با اين وجود اين احتمال وجود دارد چشمي براي حفظ آمادگياش به تمرينهاي استقلال بازگردد تا وضعيتش روشن شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.