مشكل خروجي بازيكنان محور جلسه ديروز

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

روز گذشته)دوشــنبه( در باشــگاه استقلال جلســهاي برگزار شد كه افتخاري به همــراه نصرا... عبداللهــي در آن حضور داشتند.

در حالــي كــه گفتــه ميشــد اين جلســه دربــاره مســائل مالي اســت اما اينطور نبود.

نصرا... عبداللهي، سرپرســت استقلال دربــاره موضوعهــاي مطرح شــده در اين جلســه ميگويد: «در اين نشســت درباره مسائل مالي جلســه نگذاشتيم بلكه درباره مشــكل برخــي بازيكنان بــراي خروج از كشــور صحبت كرديم. چند نفر دانشــجو هســتند و ممنوع الخروجاند و براي اينكه بــه تعطيلات عيــد نخوريــم ميخواهيم هر چه زودتر مشــكل ايــن نفرات را حل و فصل كنيم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.