جلسه هيأت مديره استقلال امروز برگزار ميشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

نشســت اعضاي هيأت مديره باشگاه استقلال امروز )سهشنبه( در ساختمان اين باشگاه برگزار خواهد شد.

با توجه به اينكه هفته گذشته اعضاي هيــأت مديره در ســفر به عمــان حضور داشــتند و جلســه برگزار نشــد، نشست ســاير اعضاي ايــن باشــگاه در محل اين باشــگاه پيرامون مســائل مختلــف برگزار ميشود.

با توجه به مشــكلات مالي اســتقلال و اعتــراض جدي بازيكنان نســبت به اين مشكلات، به نظر ميرسد اين مسائل محور اصلي بحثهاي مطرح شــده در اين جلسه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.