بادامكي: براي موفقيت پرسپوليس هم تلاش ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

حسین بادامكي كاپیتان سیاهجامگان مشهد در بازي با استقلال خیلي تلاش كرد گل بزند اما موفق نبود. او حتي يك موقعیت خیلي خوب به دست آورد اما با بيدقتي به بیرون زد تا حالا حسرت آن را بخورد. بادامكي كه فكر ميكند در بازي با استقلال ميتوانستند پیروز شوند، از اينكه به مساوي دست پیدا كردند چندان راضي نیست و در تلاش است تا اين نتیجه را در بازيهاي بعدي جبران كنند. كاپیتان سیاهجامگان كه قبلا در پرسپولیس بازي ميكرد و تعصب خاصي به تیم سابقش دارد، از الان قرمزهاي پايتخت را قهرمان لیگ برتر ميداند و ميگويد بدش نميآيد كاري كند كه پرسپولیسيها بتوانند راحتتر به اين عنوان دست پیدا كنند. به خاطر همین هم در بازي با تراكتورسازي تبريز و استقلال تمام تلاش خود را كرد تا تیمش موفق شود و به ردههاي بالاتر برسد كه از اين طريق به پرسپولیس هم كمك كرده باشد. بادامكي در رابطه با بازي مقابل استقلال، شرايط تیمش، شانس پرسپولیس براي قهرماني و... صحبت ميكند.

در بازي با استقلال خیلي خوب كار كرديد، چطور شــد كه نتوانستید برنده باشید؟

بالاخره فشــار بازي زيــاد بود و روي صحنهاي كه منجر به پنالتي شــد احتمالا اثر گذاشــته بود. من نميدانم پنالتي درست بود يــا نه اما روي يك اتفاق گل خورديم. ما قبل از اين گل، 2 موقعيت خيلي خوب داشــتيم كه يكي ضربه ســر يركوويچ بــود و ديگري تك به تك ســيفاللهي كه خيلي راحت آنها را از دســت داديم. اگر يكي از اين موقعيتها گل ميشــد ميتوانســتيم برنده باشــيم. ما قبل از گل اســتقلال بايد نتيجه را 2 بر صفر ميكرديــم اما اين اتفاق نيفتاد. بعد از آن هم استقلال فشــار زيادي روي توپهاي هوايي آورد كه دفاع ما هم تلاش زيادي روي دفعها داشت اما در نهايت يك اشتباه باعث شد داور پنالتي بگيرد و بازي به تساوي كشيده شود.

شما هم يك فرصت خوب داشتي اما توپ را از بالاي دروازه بیرون زدي...

بله، البته دقتم كم بود وگرنه موقعيت خوبي بود كه بتوانم گل بزنم.

انگار خیلي دوســت داشــتي به استقلال گل بزني...

قطعا همينطور است. من خيلي دوست داشتم گل بزنم و تمام تلاشم را كردم اما نشد.

درست است كه تیمتان در موقعیت حساســي قرار دارد و بــراي ماندن در لیگ برتر تلاش ميكند اما در بازيهاي اخیر، پرسپولیســيهاي سابقي كه در ســیاهجامگان بازي ميكنند طوري كار كردند و ظاهر شــدند كــه انگار خیلي دوست دارند به تیم محبوبشان كمك كنند تا قهرمان شــود. مثلا در بازي با تراكتور و اســتقلال، شــما، خانزاده و سیفاللهي متفاوت بوديد و خیلي خوب بازي كرديد. اين مساله را قبول داريد؟

مــن فكر ميكنم هــر بازيكني در هر تيمــي بازي ميكنــد اول بــه موفقيت تيم خودش فكر ميكنــد. ما هم به خاطر جايگاه تيممان در جدول و اينكه شــرايط حساســي داريــم، اول به فكــر تيم خودمان هســتيم كــه بتوانيم بــه موفقيت برســيم و در ليگ برتر بمانيم. اين مســاله به اين 2 بازي اخير هــم ارتباط پيدا نميكنــد و در همه بازيها بــه دنبال امتياز هســتيم اما بــه عنوان يك پرسپوليسي خوشــحال ميشوم اگر بتوانم به اين تيم كمك كنم. البته باز هم ميگويم كه رتبه حســاسمان در جدول و ماندن در ليگ برتر اولين هدفمان در مسابقات است.

پس منكر اين نميشوي كه انگیزه بالايي در 2 بازي اخیر داشتید؟

قطعا همينطور است و انگيزه بيشتري داشتيم. به هر حال بازيهاي آخر فصل است و قطعا همه بازيكنان براي موفقيت تيمشــان و اينكه بتوانند خودشان را ثابت كنند، تلاش ميكنند.

فكر ميكني سیاهجامگان در لیگ برتر ميماند؟

ســخت اســت امــا انشــاءا... تمام تلاشمــان را ميكنيم كه تيــم در ليگ برتر بماند.

خودت چقدر امیدوار به اين مساله هستي؟

مــن شــخصا خيلي اميــدوارم و دلم روشــن است اما همه اين مسائل به بازيهاي خانگيمان بســتگي دارد. ما اگــر بتوانيم در خانــه، 3 امتيازها را به دســت بياوريم قطعا شانس زيادي براي ماندن در ليگ برتر داريم.

اين فصل كلا تغییــر زيادي هم در كادرفني داشتید كه شايد در نتايج هم بيتاثیر نبود...

خب بالاخره تيم مشــكلات زيادي داشت. عزيزي هم خيلي تلاش كرد و توان گذاشــت اما آن اتفاقي كه بايــد ميافتاد، نيفتــاد. به خاطر همين هــم خداداد كنار رفت كه ميثاقيان آمد. بــا آمدن ميثاقيان هم تيم بــه لحاظ روحي و رواني شــرايط خوبي پيــدا كرد و توانســتيم بازي خوبي مقابل استقلال انجام بدهيم و در آزادي يك امتياز ارزشمند بگيريم. هرچند كه معتقدم حقمان برد بود.

ظاهرا در بــازي با اســتقلال هم هواداران شــعارهاي زيادي علیه اكبر میثاقیان سر دادند.

متاسفانه اين اتفاق افتاد كه اميدوارم مسوولان شنيده باشند و در مورد آن تصميم بگيرند. شــخصا از اين مســاله خيلي ناراحت شــدم چون خيلي فحاشــي كردند كه جاي تاسف دارد.

گويا هنوز از مشكلات مالي ناراحت هستید؟

ما كار خودمان را كرديم و مســوولان هيــچ كاري نكردند. تاج تنها بخشــي از پول هتل و اســكان تيم در عمان را پرداخت كرد. هزينه بليت و رفــت و آمد به گردن خودمان بود. پول اقامــت در امارات و همه هزينهها را هم ماركو يكي از مربيانمان پرداخت كرده!

به هر حال مسوولان وقتي ميبینند با وجود مشــكلات خوب بازي ميكنید و نتیجــه ميگیريد ميگويند خوب چرا هزينه كنیم؟

وقتي بازيكن شــب عيد پول نداشته باشد و تحت فشــار خانواده قرار بگيرد ديگر مردم و غيرت و تعصب هم جواب نميدهد. پس ميخواهید چه كار كنید؟

شنبه تا ساعت 2 نصف شب با استاندار جلسه داشتم. گفت يك ميليارد تهيه ميكند و يك ميليارد هم شــب عيد جــور ميكند امــا او خودش مشــكلات اســتان را دارد. به خدا مشــكلات ما با چهــار، پنج ميليارد حل ميشــود. ما پول كلان نميخواهيم ولي آنها باور نميكنند ما با همين پولها مشكلاتمان را حل ميكنيم.

خب وقتي حامي مالي به تعهداتش عمل نميكنــد پیراهنهايتان را عوض كنید؟

آن وقت است كه دنبال بهانه هستند تا تيم را به هم بريزند. وگرنه من ميخواستم همين كار را بكنم يا رنگ لباس را كه مطابق آرم گروه ملي اســت عــوض كنم ولي برخي گفتند اين كار اشــتباه است و من را منصرف كردند. آقايان مصاحبه كردند و دم از بودجه 10 ميليــاردي زدند ولي دريغ از پول. فقط با اين مصاحبهها كارگران گروه ملي را به جان ما انداختند كه حالا پول گرفتيد به ما هم بدهيد. من همه اينهــا را با جزييــات در كنفرانس خبري قبل از بازي با پرسپوليس ميگويم تا مردم بدانند چه خبر است.

با بردي كه پرســپوليس مقابل نفت تهران به دست آورد، فاصله امتيازي اين تيم در صدرجدول با تراكتورسازي به عدد 8 رســيد. اين اتفاق باعث شده بسياري از اهالي فوتبال به قهرماني سرخپوشــان پايتخت در ليگ برتر مطمئن شوند. با اين حال تراكتوريها هنوز با كورســوي اميد مسابقات را دنبال ميكنند. مهدي كياني كاپيتان تراكتورســازان يكي از بازيكنان اين تيم است كه از قهرماني در ليگ برتر نااميد نيست: «متاسفانه اتفاقاتي افتاد كه ما هرگز فكرش را نميكرديم. حاشيههاي زيــادي به تيــم ما وارد شــد امــا فكر ميكنم دليل اصلــي، خودمان بوديم كه نتوانســتيم تيم را از مسائل دور كنيم. ما بايد باهوشتر ميبوديم تا به اين شــرايط دچار نشــويم. به هر حال اتفاقي است كه افتاده؛ الان زمان سرزنش خود نيست. ما هنوز اميدوار به قهرماني هستيم و دست از تلاش برنميداريــم. هر كاري خواهيم كرد تا ۷ مسابقه بعدي را با برد پشت سر بگذاريم و اميدواريم پرسپوليس هم امتياز از دست بدهد. هواداران مطمئن باشند ما هرگز نااميد نيستيم».

كيانــي بــا تشــكر از هــواداران تراكتورسازي، در مورد بازي با سايپا ادامه ميدهد: «از همه آنهايي كه مقابل ســايپا ما را حمايت كردند، تشــكر ميكنم. آنها سنگ تمام گذاشتند. از هواداران خواهش ميكنم ايــن حضور خوب را در بازيهاي بعدي هــم ادامه دهند تا بتوانيم با حضور آنها حريفان را شكست دهيم. از تيمي كه آقاي فركي ســرمربياش اســت، اين نوع بازي و رفتارها بعيد است. همه ما حسين فركــي را بهعنوان يــك مربي اخلاقمدار ميشناســيم اما نميدانم چرا بازيكنانش مقابل تراكتورســازي فوتبال عربي بازي ميكردند. در هر صورت ما مقابل سايپا 2 امتياز حساسي را از دست داديم و از اين پس بايد به ديدارهاي پيشرو فكر كنيم».

كاپيتان تراكتور درباره بازي با فولاد خوزســتان ميگويد: « كارمــان در اهواز بسيار دشوار اســت اما براي برد به زمين ميرويم و دســت از تلاش براي كســب موفقيت نميكشيم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.