طيبي: ميخواهم به پرسپوليس برسم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزبه شاهعليدوســت هافبك ســايپا كه اين روزها كاپيتان نارنجيپوشان هم به حســاب ميآيد، اين روزها خودش را براي بازي حساس مقابل استقلال آماده ميكند تا بلكــه بتوانند از اين تيــم هم مثل بازي تراكتور، امتياز كسب كنند. شاهعليدوست درباره بــازي با اســتقلال ميگويد: «بازي مقابل استقلال و پرسپوليس هميشه سخت اســت و اين موضوع هم ربطي به جايگاه دو تيم در جدول ندارد. امســال هم كه هر دو تيم بالانشين هستند و طبيعتا بازي سختي مقابل استقلال داريم اما ما هم آماده هستيم و انسجام تيمي خود را به دست آورديم. در نيم فصل نخســت تيم ما به دليل تغييرات

محمد طيبــي مدافع استقلال خوزستان در بازي با اســتقلال تهــران دچار آسيبديدگي جزيي شد اما با وجــود درد در بازيهاي بعــدي و حتــي در ليــگ قهرمانــان آســيا بازيهاي خوبي انجــام داد تا تيمش دچار مشــكل نشود. طيبي اين روند را ادامه داد تا اينكه در بازي با ماشينســازي به خاطــر يك پــرش و برخــورد با بازيكــن حريف، مصدوميتش تشديد شد. به صورتي كه او به بيرون از زمين رفت و نتوانست بازي را ادامه دهد. حالا هم ظاهرا وضعيت مصدوميت او چندان مشخص نيست امــا قصد دارد خــودش را به بازي با پرســپوليس برســاند. طيبي در مــورد وضعيــت مصدوميتش ميگويد: «پزشــكان تيم گفتهاند مــرا به بازي با پرسپوليس ميرســانند. هنوز از ناحيه كشاله درد دارم و وضعيتم براي بازي با پرســپوليس مشخص نيست ولي اميدوارم به اين بازي برسم. قرار است به زياد از هماهنگي كافي برخوردار نبود اما در حال حاضر از لحاظ تاكتيكي و قدرت تيمي در شرايط خوبي هســتيم و توانايي كسب امتياز كامل بازي مقابل استقلال را داريم».

كاپيتــان ســايپا در رابطه با تســاوي بدون گل ســايپا مقابل تراكتورســازي هم ادامه ميدهــد: «يك امتياز ايــن بازي به كار هيچكــدام از دو تيم نميآيد اما فارغ از نتيجه و تساوي بدون گل، شاهد مسابقهاي جذاب و زيبا بوديم. شــايد كساني كه بازي را نديده باشــند بعد از اطلاع از نتيجه بازي اعتقاد به برگزاري بازي كسلكننده داشته باشند اما واقعاً شــاهد فوتبالي جاندار و پر از هيجان از ســوي هر دو تيم بوديم. مقابل زودي ليست تيم ملي اعلام شــود و حضــور در چنين بازيهايي تاثيرگذار اســت. نهايت تلاشم را در بازيهاي استقلال خوزســتان انجام دادهام و اميــدوارم بــه تيم ملي دعوت شوم.»

كاپيتــان اســتقلال خوزســتان درباره مشكلات مالي تيمــش ادامه ميدهد: «سال گذشته قهرمان شديم و امسال هم خيلي بهتر ميتوانستيم نتيجه بگيريم. متاســفانه مشــكلات مالي خيلي به تيم ضربه زد و در اين مدت هم تنها اســتاندار پيگير حل مشكلات ما بود. اگر او نبود شــايد استقلال خوزستان در نيم فصل منحل ميشد. اميدواريم اين مشكلات هر چه زودتر برطرف شــود و بازيكنان به حقشان برسند.» طيبي در رابطه با شانس صعود استقلال خوزستان به مرحله حذفي ليگ قهرمانان آسيا ميگويد: «شك نكنيــد از اين گروه صعود خواهيم كرد. اگر لخويا را ببريم بهعنوان تيم اول صعود خواهيم كرد.» تراكتورســازي اين فرصت را داشتيم كه در دقايقي پيــش بيفتيم و حتي بــا پيروزي مسابقه را تمام كنيم اما در 10 دقيقه پاياني هم تراكتوريها فشار زيادي به تيم ما وارد كردند كه خدا را شكر گلي دريافت نكرديم و نهايتاً با يك امتياز به تهران بازگشتيم».

شاهعليدوســت در مــورد فحاشــي تماشــاگران تراكتورســازي بــه حامد لك ميگويد: «واقعاً ما شاهد جو خوبي نبوديم. شــايد زماني تعــداد محدودي شــروع به فحاشي كنند و بشــود جلوي آنها را گرفت امــا وقتي يك اســتاديوم به يــك بازيكن توهين ميكنند صحنههاي بسيار بدي رقم ميخورد ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.